AFDA0112_UF2475 Tècniques de progressió en barrancs

Activitats Fisiques I Esportives Recreatives

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa es correspon amb la UF2475 Tècniques de progressió de barrancs, que juntament amb la UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació i UF2474 Material esportiu, aproximació, tornada i pernoctació en barranquisme, composen el Mòdul formatiu MF1077 Tècniques de progressió de barrancs secs o aquàtics del Certificat de professionalitat AFDA0112  Guia per barrancs secs i aquàtics itineraris de baixa i mitjana muntanya

Objectius específics

   •  Desplaçar-se per barrancs de tota tipologia, amb o sense llit d'aigua actiu, seleccionant les tècniques i materials de progressió en funció de la morfologia, accidents geològics, intensitat del cabal i equipament de les instal·lacions.
   •  Desplaçar-se per barrancs amb llit d'aigua actiu seleccionant les tècniques de progressió en funció dels fenòmens hidrològics que es produeixen per la morfologia i els accidents geològics del llit, aplicant criteris de seguretat en funció del cabal d'aigua.
   •  Utilitzar el material esportiu de progressió de descens de barrancs per a superar les dificultats del barranc, evitant lesions o accidents, segons criteris de tipus i grau de dificultat, preservant el seu estat i funcionament.
   •  Instal·lar i restaurar ancoratges fixos o mòbils utilitzant tècniques d'equipament d'instal·lacions de descens de barrancs ajustant-se a criteris de seguretat i protecció ambiental.

Contingut

11057

-Progressió en barrancs de tota tipologia amb i sense utilització de la corda
-Progressió en barrancs amb llit d'aigua actiu
-Utilització i manteniment del material esportiu de descens de barrancs
-Instal·lacions i ancoratges en barrancs

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:

• Prova d’orientació
• Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels/les alumnes. Cas pràctic en barrans

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

14

Comparteix