ADGD0108_MF0231_Comptabilitat i fiscalitat

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu de Comptablitat fiscal (MF0231_3) del certificat de professionalitat ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria.

Realitzar la gestió comptable i fiscal

Objectius específics

 Interpretar correctament, des del punt de vista comptable, la informació representada en els documents –justificants de les operacions economicofinanceres que afectin el patrimoni empresarial.
 Interpretar correctament el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
 Elaborar la informació relativa a un cicle econòmic aplicant-hi adequadament la metodologia comptable i els principis i les normes del Pla General Comptable.
 Analitzar la informació comptable i interpretar correctament la situació econòmica i financera que transmet.
 Conèixer la necessitat d'observar rigor i precisió en l'acompliment d'un lloc de treball i valorar la importància de l'empresa en el desenvolupament econòmic i social.
 Calcular les quotes liquidables dels impostos que graven l'activitat econòmica de l'empresa i elaborar tota la documentació corresponent a les seves declaracions liquidacions, aplicant-hi la normativa mercantil i fiscal vigent.
 Conèixer la necessitat d'observar rigor i precisió en l'acompliment d'un lloc de treball i valorar la importància de l'empresa en el desenvolupament econòmic i social.
 Utilitzar aplicacions informàtiques de facturació, comptabilitat i de gestió fiscal.

Contingut

3161

UF0314 Gestió comptable
1. La teoria comptable.
 La informació comptable.
 Els comptes.
2. El Pla General de Comptabilitat (07).
 La reforma de la legislació mercantil en matèria comptable.
 Estructura del nou PGC.
 El marc conceptual.
 Principis comptables.
3. Tractament de les masses patrimonials.
 Immobilitzat material.
 Actiu intangible. Arrendaments.
 Actius financers.
 Passius financers.
 Existències. Moneda estrangera.
 Ingressos.
 L'IVA, l'IGIC i l'IS.
 Provisions.
 Passius per retribucions al personal.
4. Comptes anuals.
 Models normals i abreujats.
 El balanç.
 Compte de pèrdues i guanys.
 L'estat de canvis en el patrimoni net.
 L'estat de fluxos d'efectiu.
 La memòria.
5. Anàlisi econòmica i financera dels comptes anuals.
 Funcions i diferències entre l'anàlisi econòmica i la financera.
 Instruments d’anàlisi.

UF0315 Gestió fiscal
1. Introducció a la Llei general tributària.
 Disposicions generals d’ordenament tributari.
 Els procediments tributaris.
2. L'impost sobre societats.
 Diferències permanents i temporals.
 Concepte de base imposable negativa.
 Diferiment de la càrrega fiscal.
 Divergències entre comptabilitat i fiscalitat.
3. Impost sobre el valor afegit.
 Fet imposable. Exempcions. Lloc de realització.
 Base imposable. Subjecte passiu.
 Deduccions i devolucions.
 Tipus impositius.
 Gestió i liquidació de l'impost.
4. IRPF.
 Conceptes generals.
 Base imposable.
 Base liquidable.
 Quota íntegra.
 Deute tributari.
5. Règim fiscal per a empreses de reduïda dimensió.
 Requisits.

UF0316 Implementació i control d'un sistema comptable informatitzat
1. Aplicacions informàtiques de gestió comercial integrada.
 Gestió comercial i existències.
 Facturació.
2. Aplicacions informàtiques de gestió financerocomptable.
 Utilització d'una aplicació financerocomptable.
 Estats comptables.
 Aplicacions financeres del full de càlcul.
3. Aplicacions Informàtiques de gestió tributària.
 IRPF.
 IVA.
 IS.

Avaluació

Prova teòrica: Combinació preguntes breus i tipus test

Prova pràctica: Cas pràctic ja sigui d’interpretació de dades econòmiques o bé de càlcul utilitzant fórmules econòmiques

Valoració


Estudiants formats

48

Comparteix