Finances d’empresa per a no financers

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Emprar els conceptes bàsics en finances empresarials per a l'anàlisi, la planificació i el control de dades comptables.

Objectius específics

   •  Identificar els conceptes bàsics de comptabilitat de l'empresa.
   •  Identificar i interpretar els estats comptables i financers d'una empresa.
   •  Identificar els recursos econòmics i les possibilitats de finançament d'una empresa.

Contingut

11037

 Mòdul 1: Comptabilitat de l'empresa. 10h
Identificació del pla comptable general:
   •  Els principis bàsics de comptabilitat.
   •  Els llibres comptables.
Identificació del procés comptable:
   •  El deure: definició, partides i classificació.
   •  El fet: definició, partides i classificació.
Anàlisi del compte de pèrdues i guanys:
   •  Què és un ingrés i classes d'ingressos bàsics.
   •  Situació dels ingressos a l'àmbit comptable.
   •  Què és una despesa. Diferència entre cost i despesa i classes de despeses bàsiques.
   •  Situació de les despeses a l'àmbit comptable.
   •  El benefici o l'ETBITDA
Identificació del balanç de situació:
   •  Què és un actiu i classes d'actius bàsics.
   •  Què és un passiu i classes de passiu bàsics.

 Mòdul 2: Anàlisi econòmic financer de l'empresa. 20h
Identificació dels estats financers: balanç de situació
   •  Percentatges i gràfics: anàlisi estàtica.
   •  Estructura òptima del balanç i anàlisi de balanços per ràtios.
   •  Estat d'origen i aplicacions de fons.
Identificació dels estats econòmics: el compte de pèrdues i guanys.
   •  Anàlisi del compte de pèrdues i guanys per ràtios.
Descripció del fons de maniobra:
   •  Càlcul
   •  Capacitat d'endeutament
Descripció del palanquejament financer:
   •  Càlcul.
   •  Rendibilitat econòmica i rendibilitat financera.

 Mòdul 3: Finançament de l'empresa. 10h
Identificació del pressupost d'una empresa:
   •  Definició i càlcul de les partides que el conformen.
   •  Elaboració del pressupost.
Classificació de les necessitats de finançament:
   •  Finançament propi, finançament extern a curt termini, finançament extern a llarg termini.
   •  Altres alternatives actuals de finançament extern.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Estudiants formats

194

Comparteix