Anàlisi d’estats financers

Administracio I Auditoria

Objectius generals

 Interpretar adequadament la informació continguda en els diferents estats financers.

Contingut

10281

1. La informació comptable i els estats financers
1.1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers
1.2. Balanç de situació
1.3. Pèrdues i guanys
1.4. Anàlisi economicofinancera

2. La preparació de les dades per a l'anàlisi
2.1. Anàlisis Patrimonial
2.2. Anàlisis de la Solvència
2.3. Anàlisis Financer
2.4. Anàlisis bursátil

3. Aplicació de l'anàlisi financera

4. Anàlisi econòmica
4.1. El compte de resultats i la rendibilitat
4.2. L'anàlisi econòmic.
4.3. Relació entre l'anàlisi econòmic i financer

5. Càlcul del 'cash flow' financer i generat
5.1. Tipus
5.2. Càlcul del cash flow

6. El fons de maniobra
6.1. Concepte
6.2. Anàlisi
6.3. Necessitats del fons de maniobra
6.4. Càlcul del fons de maniobra

7. Càlcul del palanquejament financer i operatiu
7.1. Concepte i la seva utilitat
7.2. El grau de palanquejament operatiu
7.3. Coeficients de palanquejament financer i operatiu
7.4. El càlcul

8. Punt mort
8.1. Què és el punt mort?
8.2. Elements per al seu càlcul. Despeses fixes i variables

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables i financers o de càlcul de nòmines
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador/a

Valoració


Estudiants formats

20

Comparteix