Contractació

Contractacio Administrativa Nivell Inicial

Objectius generals

Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal.

Objectius específics

 Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral.
 Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals.
 Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l’empresa.
 Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa.
 Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar.
 Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa.

Contingut

5409

1. Coneixements legals. 2hores
   •  Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació.
   •  Intermediació laboral
   •  Serveis Públics d’ocupació.
   •  Agències de col   • locació

2. El contracte de treball. 12 hores
   •  Què és un contracte de treball.
   •  Condicions i modificacions del contracte de treball.
   •  Suspensió i extinció del contracte de treball.
   •  Modalitats de contractació.
   •  La contractació indefinida.
   •  La contractació temporal.
   •  El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge.
   •  L’entrega de la còpia bàsica.
   •  La informació sobre contractes i subcontractes.
   •  La figura jurídica del frau de llei.
   •  La subcontractació i les empreses de treball temporal.

3. Relació amb l'administració pública. 3 hores
   •  La relació contractual dels empleats públics.
   •  Límits a la contractació dels empleats públics.
   •  Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació.

4. Gestió de nòmina. 3 hores
   •  Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS.
   •  Cotització y pagament de salaris.
   •  Documents de cotització.
   •  Sistema Red.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:

- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Prova final que consisteix en un test de 15 preguntes, serà autavaluable i, en conjunt, valdrà un màxim de 2 punts (0,13 punts per pregunta correcta equivalent a un 20% de la nota final).

Realització d'una pràctica sindical que valdrà un màxim de 2,5 punts (25% de la nota final). El formador farà un seguiment durant el curs d’aquesta pràctica i al final de curs, l’alumne haurà d’entregar un informe detallat de les tasques dutes a terme i el resultat final obtingut.

Valoració


Estudiants formats

599

Comparteix