Gestió de recursos humans

Gestio De Recursos Humans

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o d'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Gestionar els recursos humans en qualsevol tipus d'organització.

Objectius específics

   •  Identificar la planificació i els objectius de la Direcció Estratègica de RRHH i interpretar-ne els objectius.
   •  Identificar i executar els processos de gestió dels recursos humans
   •  Definir la política en matèria de retribució.
   •  Identificar les principals contingències que es poden produir en matèria de seguretat i salut, i relacionar els riscos amb les mesures de seguretat aplicables.
   •  Interpretar la legislació laboral que regeix les organitzacions.

Contingut

11041

 Mòdul 1: Direcció estratègica dels recursos humans. 12h
Direcció Estratègica de RRHH.
   •  Identificació de la Direcció Estratègica de RRH i identificació de la planificació de la Direcció Estratègica de RRHH
   •  Identificació de la composició de l'estructura organitzativa d'un Departament de RRHH i interpretació dels objectius de la gestió de RRHH
 Mòdul 2: Processos dels recursos humans. 12h
Execució de la planificació dels Recursos Humans
Execució del reclutament
Execució de l'auditoria de RH.
   •  Anàlisi del sistema de gestió de RRHH i gestió oportunitats de millora.
 Mòdul 3: Aspectes de la política retributiva. 10h
Identificació dels tipus de retribució.
   •  Definició de Política Retributiva, definició de les Bases de la Política retributiva, descripció principis de la política retributiva i definició dels objectius de la política retributiva.
Identificació dels tipus de retribució.
   •  Definició de tipus de retribucions: fix, variable, en espècie i emocional i anàlisi dels factors per determinar una política retributiva.
Selecció.
   •  Definició del procés de selecció i anàlisi del procés de selecció.
   •  Definició del procés d'integració i anàlisi del procés d'integració.
 Mòdul 4: Prevenció de riscos laborals i gestió de la formació, 16h
Descripció de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
   •  Definició dels conceptes bàsics de salut i seguretat a la feina i definició dels factors de riscos professionals i classificació d'accidents de treball i malalties laborals.
   •  Descripció dels drets i obligacions: empresa i treballador/a. Classificació d'infraccions i sancions.
Identificació dels riscos laborals i la seva prevenció
   •  Definició del tipus de riscs laborals. Creació de sistemes de control de riscos i creació de plans d'emergència i evacuació. Anàlisi dels mitjans de protecció i control de salut de les persones treballadores.
Anàlisi de les necessitats formatives.
   •  Detecció de les necessitats formatives i anàlisi de les necessitats formatives.
Confecció del pla de formació.
   •  Identificació formacions necessàries, disseny d'accions formatives, elaboració del Pla de Formació, anàlisi dels resultats.
 Mòdul 5: Legislació laboral. 10h
Anàlisi de les relacions laborals dins d'una organització.
   •  Identificació de les característiques de formalització i comunicació del contracte de treball.
   •  Durada: període de prova.
   •  Modificació del contracte de treball, suspensió del contracte de treball i extinció del contracte de treball.
   •  Percepcions salarials i extra salarials en una nòmina.
Definició del salari
Descripció de la jornada laboral

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a