Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal

Benestar Animal Durant El Sacrifici Modul Especific Per Al Personal Encarregat De Benestar Animal

Objectius generals

 Donar compliment a la ordre AAM/155/2014 DE 19 de maig que modifica l´annex del Drecret 253/2008 de 16 de desembre .

Objectius específics

 Donar compliment al decret 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal,
prioritzant les actuacions de conscienciació i formació del personal que treballa habitualment amb els animals, especialment en les
activitats bàsiques com el transport, el sacrifici, la matança i la cura i el maneig en les explotacions ramaderes.

Contingut

7075

Continguts establerts en Annexe 1.6

1. La importància del benestar en el transport, la descàrrega, el sacrifici i els moments
previs a aquest.
2. Legislació específica de benestar en els moments previs i en el sacrifici i referència a la legislació en transport i descàrrega.
3. Condicionants estructurals dels escorxadors: molls de descàrrega, corrals, passadisso i línies de sacrifici en relació amb les diferents espècies.
4. Comportament de les diferents espècies en relació amb les activitats desenvolupades en els escorxadors i exigències específiques de benestar animal.
5. Subjecció i maneig dels animals de les diferents espècies.
6. Mètodes d’atordiment i sacrifici. Manera correcta de realització. Manteniment dels aparells. Sacrificis especials (rituals, urgents, als corrals).
7. Mancances, errades i pràctiques incorrectes més freqüents i manera de correcció.

Avaluació

L’avaluació dels cursos vinculats a l’obtenció dels carnets atorgats pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació és la que estableix el propi Departament.

Obtenir assistència de més del 80% del curs. Per facilitar a l’alumne la gestió del coneixement es donen contínuament eines que els ajuden a conèixer el seu progrés, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.

Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial. El calendari previst del mateix es publicarà al web del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) i es realitzarà a les escoles agràries (EA) o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que indiqui el (DARP).

La nota d’avaluació final serà d’apte o no apte en funció del resultat obtingut en l’examen oficial.

Valoració


Estudiants formats

156

Comparteix