Inseminació artificial

Inseminacio Artificial

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Certificat de professionalitat de nivell 1
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Objectius generals

Dominar els principals elements que permeten l'ús de la inseminació artificial i el millorament genètic.

Objectius específics

   •  Dominar els principals elements que permeten l'ús de la inseminació artificial i el millorament genètic.

Contingut

10998

 Mòdul 1: Inseminiació artificial. 20h
Identificación de las técnicas de inseminación artificial.
   •  Anatomía y fisiología del aparato reproductor.
   •  Registros
   •  Técnicas de inseminación artificial, práctica con úteros.
Manejo del instrumental adecuado.
   •  Material de inseminación artificial, termo.
   •  Manejo y conservación de pajuelas.
Identificación de las fases que requiere un procedimiento de inseminación artificial.
   •  Detección del celo, cuando inseminar.
Manejo de los sistemas de gestión agropecuaria reduciendo costes en su explotación.
   •  Mejora de los resultados productivos

Avaluació

Consistirà en una prova teòrica-pràctica amb preguntes tipus test i un cas pràctic relacionat amb els continguts estudiats al curs.

Estudiants formats

24

Comparteix