Inseminació artificial

Ramaderia

Objectius generals

Dominar els principals elements que permeten l'ús de la inseminació artificial i el millorament genètic.

Objectius específics

Dominar els principals elements que permeten l'ús de la inseminació artificial i el
millorament genètic.

Continguts

10792

Inseminació artificial

Avaluació

Consistirà en una prova teòrica-pràctica amb preguntes tipus test i un cas pràctic relacionat amb els continguts estudiats al curs.

Compartir