Inseminació artificial

Inseminacio Artificial

Requisits de l’alumne

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent
Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
Certificat de professionalitat de nivell 2
Certificat de professionalitat de nivell 1
Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Experiència

En cas de no disposar de l'acreditació/titulació, es requerirà experiència professional d'almenys sis mesos relacionada amb l'objecte general de l'especialitat.

Objectius generals

Dominar els principals elements que permeten l'ús de la inseminació artificial i el millorament genètic.

Objectius específics

Dominar els principals elements que permeten l'ús de la inseminació artificial i el
millorament genètic.

Continguts

10792

Inseminació artificial

   • Identificació de les tècniques d¿inseminació artificial.
 Anatomia i fisiologia de laparell reproductor.
 Registres
– Tècniques d'inseminació artificial, pràctica amb úters.

   •  Maneig de l'instrumental adequat.
 Material d´inseminació artificial, termo.
 Maneig i conservació de palles.

   •  Identificació de les fases que requereix un procediment de
inseminació artificial.
 Detecció del zel, quan inseminar.

   •  Maneig dels sistemes de gestió agropecuària reduint costos en la seva
explotació.
 Millora dels resultats productius

Avaluació

Consistirà en una prova teòrica-pràctica amb preguntes tipus test i un cas pràctic relacionat amb els continguts estudiats al curs.

Compartir

Pròxims cursos