Benestar animal

Objectius generals

Donar compliment al DECRET 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal, prioritzant les actuacions de conscienciació i formació del personal que treballa habitualment amb els animals, especialment en les activitats bàsiques com el transport, el sacrifici, la matança i la cura i el maneig en les explotacions ramaderes.

Objectius específics

Els objectius d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’article 2 de DECRET 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal, en relació a les persones a les persones titulars o treballadores d’explotacions ramaderes, i persones transportistes d'animals i/o responsables d'animals durant el transport.

Contingut

142

Els continguts d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’annex 1 del DECRET 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal: apartats 1.1 Mòdul general (12 hores); 1.2 Mòdul específic per a titulars i personal d'explotacions porcines (8 hores) i 1.5 Mòdul específic per a transportistes d'animals i responsables d'animals durant el transport (8 hores)
En funció dels grups es determinarà si és d’aplicació l’apartat 1.2 o l’apartat 1.5.

Continguts de les unitats didàctiques:

1. Introducció
   •  La necessitat de formació en benestar animal.
   •  Passat, present i futur del benestar animal a la UE i al món.

2. Coneixement dels animals
   •  Coneixement de l'anatomia i fisiologia de les diferents espècies d'animals de renda, en els aspectes que en condicionen el benestar. Diferències anatòmiques i fisiològiques entre espècies, que condicionen diferents comportaments i capacitats.
   •  Etologia i comportament animal. El comportament d'acord amb l'espècie, la raça i l'estat. Condicionants anatòmics, sensorials i d'altres que en condicionen el comportament. Comportaments socials. La relació amb l'home.
   •  Salut i malaltia. Concepte de malaltia. Concepte de benestar i factors que el condicionen.
   •  Manifestació i mesura de la manca de benestar. Relacions del benestar amb la producció i la sanitat animal.

3. Aspectes socials del benestar animal. El benestar animal a la UE
   •  El benestar animal a la legislació.
   •  El punt de vista de la societat sobre el benestar dels animals. Benestar animal, qualitat i seguretat alimentària.
   •  El benestar com a factor econòmic. Efectes de la manca de benestar. Repercussions del benestar animal en la productivitat de les explotacions i la qualitat dels productes.

4. El benestar animal a la pràctica diària
   •  Les instal   • lacions i els equips en relació amb el benestar. Diferències de requeriments de les diverses espècies i fases productives.
   •  Repercussió de l'ambient i el maneig dels animals sobre el seu benestar. Requeriments ambientals i de maneig. Modificacions en la programació i el funcionament de l'explotació, el transport i el sacrifici.
   •  Els requeriments en quantitat, qualitat i forma de subministrament d'aigua i aliment.
   •  Sanitat i benestar animal. La higiene i la prevenció sanitària com a factors de benestar.
   •  Els moviments i trasllats d'animals. La separació i reagrupament de lots. La càrrega i descàrrega dels animals. La preparació al transport. La manera d'acostar-se i conduir els animals.
   •  Actuacions en cas d'emergència a l'explotació, el transport o el sacrifici. Sacrifici d'urgència a l'explotació, el transport o l'escorxador. Maneig d'animals amb condicionants específics (gestants, lactants, malalts, ferits).
   •  Els registres a les explotacions ramaderes, el transport i l'escorxador. La documentació sanitària i de benestar animal.
   •  Seguretat en el treball. Requeriments de seguretat per al personal que treballa amb animals.

5. Mòdul específic

Avaluació

L’avaluació dels cursos vinculats a l’obtenció dels carnets atorgats pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació és la que estableix el propi Departament.

Obtenir assistència de més del 80% del curs. Per facilitar a l’alumne la gestió del coneixement es donen contínuament eines que els ajuden a conèixer el seu progrés, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.

Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial. El calendari previst del mateix es publicarà al web del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) i es realitzarà a les escoles agràries (EA) o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que indiqui el (DARP).

La nota d’avaluació final serà d’apte o no apte en funció del resultat obtingut en l’examen oficial.

Valoració


Estudiants formats

692

Comparteix