Benestar animal per a transportistes i responsables d’animals durant el transport

Ramaderia

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar les característiques dels animals de renda, així com els aspectes socials del seu benestar i els requisits a la pràctica ramadera diària, i distingir els aspectes del benestar específics per als animals en el transport, segons la normativa vigent.

Objectius específics

   •  Identificar les característiques dels animals de renda, així com els aspectes socials del seu benestar i els requisits a la pràctica ramadera diària, segons la normativa vigent.
   •  Distingir els aspectes del benestar específics per al transport d'animals, segons la normativa vigent.

Contingut

10902

 Mòdul 1: Benestar animal a la ramaderia. 12h
Descripció de les característiques dels animals
   •  Coneixement de l'anatomia i la fisiologia de les diferents espècies d'animals de renda,
   •  Diferències anatòmiques i fisiològiques entre espècies, que condicionen diferents comportaments i capacitats.
   •  Etologia i comportament animal. El comportament segons l'espècie, la raça i l'estat, condicionants anatòmics, sensorials i altres que condicionen el comportament, comportaments socials. La relació amb les persones.
   •  Salut i malaltia. Concepte de malaltia. Concepte de benestar i factors que condicionen.
   •  Manifestació i mesura de la carència de benestar. Relacions del benestar amb la producció i la sanitat animal.
Anàlisi dels aspectes socials del benestar animal. El benestar animal a la UE
   •  El benestar animal a la legislació i el punt de vista de la societat sobre el benestar dels animals.
   •  Benestar animal, qualitat i seguretat alimentària.
   •  El benestar com a factor econòmic. Efectes de la manca de benestar. Repercussions del benestar animal a la productivitat de les explotacions i la qualitat dels productes.
Anàlisi del benestar animal a la pràctica diària
   •  Les instal·lacions i equips en relació amb el benestar. Diferències de requeriments de les diferents espècies i fases productives.
   •  Repercussió de l'ambient i el maneig dels animals sobre el seu benestar. Requeriments ambientals i de maneig. Modificacions en la programació i el funcionament de l'explotació, el transport i el sacrifici.
   •  Els requeriments en quantitat, qualitat i forma de subministrament d'aigua i aliment.
   •  Sanitat i benestar animal. La higiene i la prevenció sanitària com a factors de benestar.
   •  Els moviments i els trasllats d'animals. La separació i el reagrupament de lots. La càrrega i descàrrega dels animals. La preparació al transport. La manera d'apropar-se i conduir els animals.
   •  Actuacions en cas d'emergència a l'explotació, transport o sacrifici. Sacrifici d'urgència a l'explotació, el transport o l'escorxador. Maneig d'animals amb condicionants específics (gestants, lactants, malalts, ferits).
   •  Els registres a les explotacions ramaderes, el transport i l'escorxador. La documentació sanitària i de benestar animal i seguretat a la feina. Requeriments de seguretat per al personal que treballa amb animals.

 Mòdul 2: Benestar animal: especialitat en el transport. 8h
Conceptualització de les característiques específiques del benestar animal al transport
   •  La importància del benestar en el transport.
   •  Legislació específica de benestar en el transport i obligacions de la persona transportista i de la persona responsable dels animals durant el transport.
   •  El disseny dels vehicles i condicions dels animals de les diferents espècies i edat per al transport, limitacions i prohibicions. Aptitud per al transport.
   •  Repercussions en el benestar de la càrrega, la descàrrega i la conducció. Formes de millorar el benestar en aquestes fases.
   •  Condicionats especials dels viatges de llarga durada. Atenció als animals a les aturades.
   •  Actuacions en situacions d'emergència. Atencions d'urgència en els animals.
   •  Documentació per al transport. Del transportista, vehicle i animals. El full de ruta.
Observació i anàlisi dels processos de transport i arribada.
   •  Visita a un escorxador.
   •  Verificació de les condicions d'arribada de les diferents partides, condicions dels vehicles i realització de la descàrrega.
   •  Crítica i discussió de les exposicions.
   •  Taller de discussió amb les aportacions dels assistents.
   •  Posada en comú de les experiències i conclusions.

Avaluació

L’avaluació dels cursos vinculats a l’obtenció dels carnets atorgats pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació és la que estableix el propi Departament, per tant l’avaluació continua no té cap pes en la nota final de l’alumne, i aquesta està determinada per l’obtinguda en l’examen oficial: apte o no apte.

Requisits per poder participar en l’examen oficial: tenir una assistència de més del 80% del curs. Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial. El calendari previst del mateix es publicarà al web del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) i es realitzarà a les escoles agràries (EA) o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que indiqui el (DARP).

Per facilitar a l’alumne la gestió del coneixement es donen contínuament eines que els ajuden a conèixer el seu progrés, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.

Valoració


Estudiants formats

368

Comparteix