Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera, Anglès

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.


Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Utilitzar la llengua anglesa per atendre satisfactòriament la clientela en un establiment comercial, aplicant tècniques de venda i de comunicació eficaç.

Objectius específics

   •  Formular frases bàsiques en llengua anglesa per a una comunicació eficaç amb la clientela en un comerç.
   •  Aplicar tècniques de venda, tenint en compte les necessitats de la clientela i l'estratègia comercial de l'empresa, i utilitzant la llengua anglesa.

Contingut

11001

 Mòdul 1: Comunicació bàsica en anglès. 10h
Formulació de frases bàsiques:
   •  Frases positives.
   •  Frases negatives.
   •  Frases interrogatives.
   •  Frases comparatives i superlatives

 Mòdul 2: Venda d'u producte en anglès. 20h.
Aplicació de tècniques de venda utilitzant la llengua anglesa:
   •  Orientació al client.
   •  Assessorament.
   •  Objeccions.
   •  Negociació de la venda.
   •  Consolidació de la venda.
   •  Tancament de la venda.
   •  Queixes i reclamacions.

Avaluació

• Teòrica: exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
• Cas pràctic de conversa entre els i les alumnes