Atenció al client

Comt0110 Mf0241 Informacio I Atencio Al Client Consumidor Usuari

Requisits de l’alumne

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Experiència

No es requereix.

Objectius generals

Aplicar tècniques i habilitats de comunicació que afavoreixin una atenció de qualitat al client en processos de
venda.

Objectius específics

 Aplicar tècniques de comunicació efectiva superant les barreres que puguin sorgir en el procés fent servir una resposta assertiva.
 Aplicar un estil de comunicació eficaç tenint en compte el perfil del client objectiu i el canal de comunicació

Continguts

10879

Mòdul 1 La comunicació efectiva en situacions professionals d'atenció al client 20 hores
   •  Identificació dels elements que conformen la comunicació efectiva
 Informació i comunicació
 Els elements que integren la comunicació
 Elements actitudinals necessaris
 Les tècniques d'escolta activa i empàtica
 Les barreres de comunicació
 Les barreres de comunicació en el professional
   •  Utilització de les respostes de comunicació assertiva
 Els diferents estils de resposta en la comunicació verbal: agressiu, passiu i assertiu
 Les opinions, aclariments o peticions utilitzant la resposta assertiva
 La nostra imatge i la imatge corporativa
 La comunicació a través del cos
   •  Confecció de comunicacions escrites de manera estructurada amb el lèxic i l'ortografia correcta
 Les característiques del llenguatge escrit
 La comunicació escrita
 Les regles bàsiques de la correcció sintàctica i gramatica

Mòdul 2 El client en el procés de venda 10 hores
   •  Aplicació del coneixement del client objectiu i del canal de comercialització per a assegurar una atenció al client que garanteixi un servei de qualitat
 Els diferents tipus de clients
 L'estratègia de comunicació tenint en compte el tipus de client
 La creació d'argumentació de vendes
 Possibles objeccions dels clients en un procés de venda
 Possibles reclamacions categoritzant els mecanismes de la legislació
 El client i la seva fidelització
   •  Gestió de l'atenció de trucades telefòniques amb cortesia, segons els protocols de l'empresa assegurant una bona atenció al client
 Tipus de crida i l'assumpte que el motiva
 La comunicació efectiva en les trucades telefòniques (comunicació oral i no verbal-somriure telefònic)
 Les normes de seguretat, registre i confidencialitat de la comunicació presencial i telefònica

Compartir