COML0309_MF1015_Gestió de les operacions d’emmagatzematge

Logistica Comercial I Gestio Del Transport.

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Gestió de les operacions de magatzem" (MF1015_2) del certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems.

   •  Organitzar diàriament les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem garantint-ne la qualitat del servei.
   •  Coordinar l'entrada i ubicació diària de mercaderies en el magatzem seguint les especificacions rebudes i optimitzant el procés de magatzematge.
   •  Gestionar diàriament els fluxos de sortida de mercaderies del magatzem supervisant l'aplicació de les tècniques de preparació de comandes adequades per a la seva expedició.
   •  Controlar les existències del magatzem, supervisant el procediment i les normes establertes per identificar desviacions de l'inventari i proposar mesures correctores.
   •  Gestionar les activitats diàries del personal del magatzem d'acord amb el pla de treball i les especificacions rebudes per garantir el desenvolupament efectiu i eficaç de les activitats del magatzem.

Objectius específics

   •  Aplicar tècniques d'organització de les activitats de diferents tipus de magatzem optimitzant els recursos disponibles.
   •  Gestionar els processos de preparació de comandes de les diferents operacions del magatzem garantint-ne la integritat fins a la seva destinació i respectant les especificacions rebudes.
   •  Elaborar inventaris aplicant tècniques de control d'existències detectant fallades, errors o minvaments periòdics de l'estoc del magatzem.
   •  Aplicar procediments de correcció per a les incidències pròpies del procés de magatzematge de mercaderies.
   •  Utilitzar adequadament els sistemes i aplicacions informàtiques de gestió de magatzems.
   •  Identificar els accidents i riscos més comuns en la manipulació i moviments de les mercaderies de diferents operacions dins del magatzem.
   •  Aplicar mesures de prevenció de riscos i accidents en el magatzem d’acord a la normativa i recomanacions vigents.

Contingut

3341

UF0929_Gestió de comandes i estocs
1. Gestió d’estocs i magatzem
- Operativa del magatzem:
- Entrada de mercaderies segons la tipologia del magatzem.
- Fluxos interns:
- Sortida de mercaderies: segons tipologia del magatzem.
- Indicadors de gestió d'estoc:
- Interpretació i càlcul d'indicadors de gestió d'índex de rotació i la seva repercussió en la grandària del magatzem i el cost logístic de magatzematge.
- Altres índexs relacionats amb la gestió d'estocs.

2. Gestió i preparació de comandes
- La manipulació de la mercaderia i la preparació de comandes com a elements clau. .
- Recepció i tractament de les comandes.
- El picking list. Confecció. Tipus. Contingut.
- Procediments de picking, sistemes d'extracció:
- Procediments de picking, elements organitzatius:
- Elements materials, en el picking:
- Condicionament i preparació última de la comanda:
- Detecció i tractament d'incidències.
- La documentació d'acompanyament de la mercaderia: etiqueta de producte i etiqueta de transportista.
- L'envàs i l'embalatge.

3. Gestió i preparació d’inventaris
- Concepte i fonament dels inventaris físics.
- Inventari informàtic i inventari real.
- Inventaris incorrectes:
- Mesures preventives i correctores: Tipus i efectes positius
- Mètodes de realització d'inventaris
- Sistemes de valoració d'inventaris: FIFO, LIFO, PMP, NIFO, HIFO.
- Classificacions ABC segons punts de vista: ocupació física, valor, criticitat.
- Anàlisi de desviacions en els inventaris accionis correctores.

4. Aplicació de sistemes informàtics de gestió del magatzem
- La tecnologia i sistemes de gestió informatitzada del magatzem (SGA)
- Elements organitzatius i materials per incrementar la productivitat del magatzem.
- El codi de barres: Etiquetes informàtiques o tags.
- RFID. PDA.
- Tecnologia làser i elements de manipulació
- Actualització de l'estoc.
- Control d'operacions.
- Utilització de Sistema manual i informàtic.

UF0928_Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem

5. Seguretat en el magatzem
- Concepte i definició de seguretat i tècniques de seguretat en el magatzem.
- Seguretat preventiva.
- Protecció col   • lectiva i individual: La protecció en el flux logístic de materials.
- Accidents de treball en el magatzem.
- Disseny de magatzem i seguretat laboral.

6. Avaluació de riscos en el magatzem i la seva prevenció.
- Factors de risc: físics i mentals.
- Avaluació i control de riscos.

7. Aplicació de mesures i recomanacions de prevenció de riscos en el magatzem.
- Seguretat operativa en el magatzem.
- Ergonomia i psicologia aplicada al magatzem:
- La seguretat i la motivació en el treball.
- Bones pràctiques en el maneig de materials i elements i manipulació.
- Productes APQ i residus tòxics i perillosos:
- Actuacions en cas d'accident laboral i emergències en el magatzem:

Avaluació


La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica.
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exercicis de càlcul matemàtics.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

96

Comparteix