COML0309_Organització i gestió de magatzems

Coml0309 Organitzacio I Gestio De Magatzems

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas de no disposar d'aquests requisits:

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l'optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

Objectius específics

 Organitzar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat previstos.
 Gestionar i coordinar les operacions del magatzem.
 Col·laborar en l'optimització de la cadena logística amb els criteris establerts per l'organització.

Contingut

3644

MF1014_3  Organització de magatzems
UF0926  Disseny i organització de magatzem 80h
UF0927  Gestió de l'equip de treball del magatzem 30h
UF0928  Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem 30h

MF1015_2  Gestió de les operacions d'emmagatzematge
UF0928  Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem 30h
UF0929  Gestió de comandes i stocks 80h

MF1005_3  Optimització de la cadena logística

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

230

Comparteix