COML0309_UF0926_Disseny i organització del magatzem

Coml0309 Uf0926 Disseny I Organitzacio Del Magatzem

Perfil de l’estudiant

 Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
 Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
 Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
 Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb la unitat formativa "Disseny i organització del magatzem" (UF0926) corresponent al mòdul formatiu "Organització de magatzems" (MF1014_3) del certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems.

   •  Organitzar els recursos, humans i tècnics, del magatzem en funció del tipus i volum d’activitat a realitzar per assolir la màxima eficiència, respectant la normativa vigent de seguretat i higiene del magatzem.
   •  Zonificar el magatzem utilitzant criteris d’eficiència i optimitzant l’espai disponible per minimitzar els recorreguts interns i els costos del magatzem.
   •  Determinar els temps i estàndards de les operacions i moviments interns del magatzem per millorar l’eficiència i l'eficàcia del servei.
   •  Elaborar i controlar el pressupost del magatzem atenent als costos per tal d’identificar desviacions i proposar mesures correctores.
   •  Supervisar els processos i activitats del magatzem aplicant els procediments i sistemes de qualitat establerts per l’organització per a la millora continuada i detecció de necessitats del servei de magatzem.
   •  Organitzar programes de manteniment preventiu d’instal   • lacions i equips optimitzant el funcionament del magatzem.
   •  Dirigir l’equip humà del magatzem facilitant la seva implicació i motivació a través de tècniques de lideratge i resolució de conflictes.

Objectius específics

   •  Analitzar mètodes i tècniques d'optimització d'espai i temps en l'organització de magatzems, complint la normativa vigent.
   •  Determinar els equips i instal   • lacions adequades a diferents tipus de magatzems i mercaderies
   •  Elaborar plans de manteniment d'equips i instal   • lacions de diferents tipus de magatzems, d'acord a la normativa i recomanacions del fabricant, sense interferir en les activitats habituals del mateix.
   •  Elaborar pressupostos de despeses i cost del servei de magatzem utilitzant aplicacions informàtiques i fulls de càlcul.
   •  Desenvolupar sistemes de qualitat per a la millora contínua del servei d'emmagatzematge.
   •  Calcular indicadors i estàndards de temps per a la millora de la qualitat del servei de magatzem i l'optimització de temps i recursos humans i tècnics.

Contingut

2861

1. Disseny de magatzems

   •  Processos i activitats que es desenvolupen en el magatzem
   •  Variants en processos i activitats segons tipus i grandària d'empresa
   •  Magatzem en propietat o en lloguer.
   •  El disseny del magatzem:
   •  Normes específiques a considerar en l'emmagatzematge i manipulació de magatzems

2. Organització del magatzem.

   •  Tipus de magatzem:
   •  Fluxos físics i d'informació en el magatzem. Diagrames de fluxos.
   •  Organització estructural en el magatzem
   •  Organització de la gestió de magatzems.
   •  Productivitat, temps i recursos del magatzem. Tecnologia i productivitat.
   •  Elements organitzatius i materials del magatzem:

3. Manteniment, equips i instal   • lacions del magatzem

   •  Equips i instal   • lacions del magatzem:
   •  Equips bàsics d'emmagatzematge:
   •  Equips i instal   • lacions en magatzems automàtics
   •  Selecció d'equips de manipulació
   •  Plans i programes de manteniment en magatzems.
   •  Pla de manteniment preventiu.
   •  Aplicació i cost del pla i programes de manteniment:

4. Cost i pressupost del magatzem

   •  La inversió en el magatzem
   •  Pressupost d'inversions i pressupost operatiu.
   •  Determinació de la unitat activitat per a la imputació del cost operatiu i càlcul de costos mitjans i individualitzats a nivell de producte i/o client.
   •  El pressupost com a eina de control del servei de magatzem: desviacions i imprevists.

5. Qualitat per a la millora del servei en el magatzem

   •  Qualitat del servei en el magatzem
   •  Qualitat en els processos interns
   •  Qualitat i proveïdors
   •  Qualitat i clients
   •  Gestió d’imprevists i incidències
   •  Càlcul d'indicadors de gestió i quadre de control de qualitat

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica.
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exercicis de càlcul matemàtics.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

142

Comparteix