COML0309_UF0928_Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem

Coml0309 Uf0928 Seguretat I Prevencio De Riscos En El Magatzem

Perfil de l’estudiant

 Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
 Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
 Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
 Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb la unitat formativa "Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem" (UF0928) corresponent al mòdul formatiu "Organització de magatzems" (MF1014_3) del certificat de professionalitat Organització i gestió de magatzems.

   •  Organitzar els recursos, humans i tècnics, del magatzem en funció del tipus i volum d’activitat a realitzar per assolir la màxima eficiència, respectant la normativa vigent de seguretat i higiene del magatzem.
   •  Zonificar el magatzem utilitzant criteris d’eficiència i optimitzant l’espai disponible per minimitzar els recorreguts interns i els costos del magatzem.
   •  Determinar els temps i estàndards de les operacions i moviments interns del magatzem per millorar l’eficiència i l'eficàcia del servei.
   •  Elaborar i controlar el pressupost del magatzem atenent als costos per tal d’identificar desviacions i proposar mesures correctores.
   •  Supervisar els processos i activitats del magatzem aplicant els procediments i sistemes de qualitat establerts per l’organització per a la millora continua i detecció de necessitats del servei de magatzem.
   •  Organitzar programes de manteniment preventiu d’instal·lacions i equips optimitzant el funcionament del magatzem.
   •  Dirigir l’equip humà del magatzem facilitant la seva implicació i motivació amb tècniques de lideratge i resolució de conflictes.

Objectius específics

   •  Identificar els accidents i riscos més comuns en la manipulació i moviments de les mercaderies de diferents operacions dins del magatzem.
   •  Aplicar mesures de prevenció de riscos i accidents en el magatzem d’acord a la normativa i recomanacions vigents.

Contingut

2243

1. Seguretat en el magatzem

   •  Concepte i definició de seguretat i tècniques de seguretat en el magatzem.

   •  Seguretat preventiva.

   •  Protecció col   • lectiva i individual: La protecció en el flux logístic de materials.

   •  Accidents de treball en el magatzem.
- Tipus d'accidents i causes més corrents.
- Accidents específics segons àrea de treball: carrega / descàrrega de camions; extracció / estiba de mercaderia / maneig de mercaderia APQ, altres riscos específics.

   •  Disseny de magatzem i seguretat laboral.
- Mesures de prevenció a nivell de disseny del magatzem (senyalització, disseny de passadissos, elements antiincendis, disseny de prestatgeries).
- Legislació vigent en matèria de mercaderies perilloses i unes altres.

2. Avaluació de riscos en el magatzem i la seva prevenció.

   •  Factors de risc: físics i mentals.
- Identificació de factors de risc.
- Processos en el magatzem i factors de risc associats.
- Riscos específics segons àrea de treball: carrega / descàrrega de camions; extracció / estiba de mercaderia / manejo de mercaderia APQ, altres riscos específics.

   •  Avaluació i control de riscos.
- Aspectes legals de la seguretat en el magatzem.
- Normativa actual espanyola i europea sobre prevenció de riscos laborals.
- Responsabilitat en matèria de prevenció. Normes UNE.

3. Aplicació de mesures i recomanacions de prevenció de riscos en el magatzem.

   •  Seguretat operativa en el magatzem.
- Bones pràctiques en l’operativa.
- Equips i seguretat a nivell de carretons (elements de seguretat lumínics i acústics, homogeneïtat en la flota, manual d'instruccions).

   •  Ergonomia i psicologia aplicada al magatzem:
- Disseny del lloc de treball.
- Càrrega física i mental.
- Estrès i altres problemes físics i psicològics.

   •  La seguretat i la motivació en el treball.

   •  Bones pràctiques en el maneig de materials i elements i manipulació.

   •  Productes APQ i residus tòxics i perillosos:
- Tipus d'accidents, riscos associats i tractaments específics.
- Normes específiques.

   •  Actuacions en cas d'accident laboral i emergències en el magatzem:
- Normes i procediments d'actuació generals i específics segons tipus d'accident.
- Primers auxilis

Avaluació

Es considerarà que s’ha superat la unitat formativa si l’alumne obté una qualificació igual o superior a 5 en la prova final.

Durada: 90 minuts
Característiques: 30 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”. Estudi d’un cas en què l’alumne haurà d’indicar quines mesures de seguretat i prevenció cal aplicar segons els riscos plantejats.
Valoració de la part tipus test: 50% del total de la prova. Cada resposta correcta suma 1 punt.
Valoració de la part estudi de cas: 50% del total de la prova. La qualificació serà d’apte o no apte.
Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs.

Valoració


Estudiants formats

96

Comparteix