COML0309_UF0929_Gestió de comandes i estoc

Logistica Comercial I Gestio Del Transport.

Perfil de l’estudiant

 Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
 Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
 Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
 Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb la unitat formativa Gestió de comandes i stocks UF0929, del mòdul formatiu Gestió de les operacions d'emmagatzematge MF1015_2, del certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems

Objectius específics

- Aplicar tècniques d'organització de les activitats de diferents tipus de magatzem optimitzant els recursos disponibles.
- Gestionar els processos de preparació de comandes de les diferents operacions del magatzem, garantir-ne la integritat fins a la seva destinació i respectar les especificacions rebudes.
- Elaborar inventaris aplicant tècniques de control d'existències que detectin avaries, minves o errors periòdics en l'estoc del magatzem.
- Aplicar procediments de correcció per a les incidències pròpies del procés d'emmagatzematge de mercaderies.
- Utilitzar adequadament les aplicacions i els sistemes informàtics de gestió de magatzems.

Contingut

2244

1. Gestió d'estocs i de magatzem.
 Operativa del magatzem.
 Entrada de mercaderies segons la tipologia del magatzem.
 Fluxos interns.
 Sortida de mercaderies: segons tipologia del magatzem.
 Indicadors de gestió d'estoc.
 Interpretació i càlcul d'indicadors de gestió d'índex de rotació i repercussió que tenen en la mida del magatzem i el cost logístic d'emmagatzematge.
 Altres índexs relacionats amb la gestió d'estocs.
2. Gestió i preparació de comandes.
 Manipulació de la mercaderia i preparació de comandes com a elements clau.
 Recepció i tractament de les comandes.
 La llista de preparació de comandes. Confecció. Tipus. Contingut.
 Procediments de preparació de comandes, sistemes d'extracció.
 Procediments de preparació de comandes, elements organitzatius.
 Elements materials en la preparació de comandes.
 Condicionament i preparació final de la comanda.
 Detecció i tractament d'incidències.
 La documentació que acompanya la mercaderia: etiqueta de producte i etiqueta de transportista.
 L'envàs i l'embalatge.
3. Gestió i preparació d'inventaris.
 Concepte i fonament dels inventaris físics.
 Inventari informàtic i inventari real.
 Inventaris incorrectes:
 Mesures preventives i correctores: tipus i efectes positius.
 Mètodes de realització d'inventaris:
 Sistemes de valoració d'inventaris: FIFO, LIFO, PMP, NIFO, HIFO.
 Classificacions ABC segons punts de vista: ocupació física, valor, criticitat.
 Anàlisi de desviacions als inventaris. Accions correctores.
4. Aplicació de sistemes informàtics de gestió del magatzem.
 La tecnologia i els sistemes de gestió informatitzada del magatzem.
 Elements organitzatius i materials per incrementar la productivitat del magatzem.
 El codi de barres: etiquetes informàtiques o tags.
 RFID. PDA.
 Tecnologia làser i elements de manipulació.
 Actualització de l'estoc.
 Control d'operacions.
 Utilització del sistema manual i informàtic.

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

137

Comparteix