Digitalització en la gestió d’una empresa logística

Digitalitzacio En La Gestio Duna Empresa Logistica

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
 Títol de Batxiller o equivalent.
 Títol de tècnic superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau Superior.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
 Certificat de professionalitat de nivell 3.
 Títol de Grau o equivalent.
 Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Experiència

No es requereix

Objectius generals

Gestionar el procés de digitalització d'una empresa logística, entenent el procés des de l'estratègia i coneixent els sistemes d'informació clau.

Objectius específics

 Identificar les accions clau i les implicacions estratègiques que comporta la digitalització en una empresa logística.
 Controlar la lògica de processos del negoci a digitalitzar per utilitzar eines de modelatge i desplegament.
 Determinar les diferències de negoci que implica la digitalització i organitzar els factors clau d'un projecte logístic.
 Determinar les diferències tecnològiques a aplicar per algunes de les principals operacions logístiques.
 Identificar les característiques clau en la gestió de la dada amb les últimes tecnologies disponibles en el mercat i la seva aplicació directa en la integració dels sistemes de gestió.
 Distingir els diferents models de Govern Digital i identificar les diferències entre estàndards i normes i l'aportació de valor.


Contingut

10787

1. Digitalització i estratègia
2. Sistemes de gestió per processos
3. Logística tradicional versus e-logística
4. Tecnologies per les operacions
5. Gestió de la dada. Integració de sistemes de gestió
6. Govern de la transformació digital. Estàndards i normes

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: resolució d’un cas pràctic segons característiques concretes de les dues accions descrites, prova vinculada a la cadena de subministraments i d’una aplicació informàtica per digitalitzar empresa, etc.

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és
capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:

- Prova vinculada a la cadena de subministraments i d’una aplicació informàtica per digitalitzar empresa
- Resolució d’un cas pràctic segons característiques concretes de les dues accions descrites.

Valoració


Estudiants formats

10

Comparteix