Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Ref: 85309

Inici: 16/09/24

Fi: 23/10/24

40h

Presencial: 3:20h

Aula virtual: 36:40h

Aula Virtual

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

85309

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Desplegar un pla d'acció d'estratègies de promoció del negoci en xarxes socials

Objectius específics

   •  Identificar els punts clau de la marca i discernir entre l'estratègia per a marca personal i marca empresa.
   •  Redactar un Briefing i un Pla de Màrqueting Digital per a RRSS, triant el llenguatge i eines més adequats per al seguiment del Pla de Màrqueting Digital
   •  Crear una comunitat activa que generi leads i potenciï el negoci, combinant canals i respectant la identitat de marca.

Contingut

85309

 Mòdul 1: Branding. 10h
Identificar el Branding de Marca vs. Branding Personal
   •  Diferències entre marca personal i marca d'empresa, estratègies i anàlisi d'avantatges i inconvenients
Aplicar la identitat corporativa visual
   •  Parts que formen la identitat
   •  Definició de la identitat corporativa visual
   •  Redacció en un manual d’estils
Descripció dels elements bàsics duna marca
   •  Producte, servei, experiència, percepció, nom i icona

 Mòdul 2: Pla de màrqueting digital. 15h
Aplicar un pla de màrqueting Digital
   •  Definició d'objectius SMART
   •  Construcció del Buyer Persona
   •  Estratègia de captació: adquisició, engagement, conversió, fidelització
Identificar les Tècniques i conceptes en màrqueting digital:
   •  Tècniques i llenguatge del màrqueting digital
   •  Estratègies i tàctiques de posicionament orgànic (SEO) i paid mitjana (SEM)
   •  Punts de contacte amb clients i leads (mail-web-RRSS)
Descripció de les eines i analítiques en màrqueting digital
   •  Eines per mesurar, programar i automatitzar accions en màrqueting digital i planificació d’un calendari amb un pla de seguiment i control
   •  Definició de KPI's
   •  Aplicació dacions correctives.

 Mòdul 3: Community management i RRPP en plataformes digitals. 15h
Classificació de les relacions professionals i RRPP
   •  Players del mercat i negoci.
   •  Contacte amb clients potencials
   •  Propostes de valor.
Generació de comunitat
   •  Definició de gustos i preferències del target group
   •  Comunicació persuasiva
   •  Tàctiques d'engagement
   •  Augment de ràtios de conversió./ Interaccions.
Generació d’oportunitats i embut de vendes
   •  Estratègies i tècniques per generar leads qualificats
   •  Tàctiques per millorar conversions i amplificar la captació
   •  Optimització de l'embut amb accions orgàniques i de Paid Media
   •  Mesurament i recalibració d’accions en funció dels objectius estratègics.
   •  Sistema de control, seguiment i correcció d'accions en temps real.
Registre de contactes i activitat
   •  Generació d'una base de dades activa i depuració de la base de dades

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

160

Comparteix