Personal branding

Personal Branding

Objectius generals

- Comprendre les responsabilitats de tenir una marca personal o empresarial com a clau en la nova estructura de les organitzacions.
- Aprofitar el fenomen “branding” per posicionar-se al mercat laboral.
- Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d'altres formats tradicionals.
- Com millorar la creativitat

Objectius específics

- Conèixer els diferents models de marca personal que millor s’adaptin a un mateix i a la seva organització.
- Dominar el QCIP (Quadre de Comandament Integral Personal) per una bona implantació del PDAD ( Planificar Desplegar ActuarDesafiar).
- Analitzar l’evolució del mercat en marques per l’autoaprenentatge i millora de la reputació .
- Conèixer les eines bàsiques en creació i gestió de marca personal i empresarial en productes o serveis.
- Identificar les claus per la diferenciació i singularitat de la pròpia marca: competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència socia

Contingut

5346

1. Business brand & Personal brand
1.1.Concepte i evolució de les marques
1.2. Casos d’èxit i fracàs.
1.3.Tendències en els mercats.
1.4. Missió, valors i rols de les marques
2. Eines per construir una marca corporativa
2.1. Claus per a la singularitat i diferenciació
2.2. Factors de generació de confiança
2.3. Neuro  màrqueting  De les eines tradicionals a les eines 2.0
3.Estratègia de màrqueting digital en les marques"
3.1.Pla d’acció. De l'I+D al CDC (connectem, desenvolupem, compartim)
3.2.Mercadologia
3.3. Responsabilitat, valors i objectius.
3.4. Creativitat
3.5. Anàlisi de la competència
4. Personal Branding
4.1. DAFO personal
4.2. Creació del QCIP
4.3. Implantació del PDAD
4.4. Branding estratègic.
4.5. Personal Branding i mercat laboral

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

161

Comparteix