Energia solar fotovoltaica d’autoconsum. Nivell I

Energia Renovable

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Adquirir coneixements de les instal·lacions elèctriques en matèria d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

Objectius específics

   •  Analitzar el context actual de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum
   •  Identificar el funcionament dels panells solars fotovoltaics.
   •  Dissenyar una instal·lació fotovoltaica per a l'autoconsum, interpretant-ne els principals elements

Contingut

10988

 Mòdul 1 Context actual de l'autoconsum. 10h
Anàlisi de la situació present de sector fotovoltaic d'autoconsum
   •  Context nacional i internacional
   •  Marc legal

 Mòdul 2 El panell fotovoltaic. 10h
Identificació dels elements clau dels panells fotovoltaics:
   •  Ús del Sol com a recurs renovable
   •  Panells i els seus elements principals
   •  La ubicació dels panells per millorar el rendiment de la instal·lació

 Mòdul 3 Instal·lació fotovoltaica. 10 hores
Identificació dels principals elements per al disseny d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum
   •  Elements de la instal·lació
   •  Dimensionat de la instal·lació

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

72

Comparteix

Cursos següents