ENAE0108_MF0837_Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Energia Renovable

Contingut

1079

1. Prevenció de riscs professionals i seguretat en el manteniment d'instal   • lacions solars fotovoltaiques
 Plans de seguretat en el manteniment d'instal   • lacions fotovoltaiques.
 Prevenció de riscos professionals en l'àmbit del manteniment d'instal   • lacions tèrmiques.
 Mitjans i equips de seguretat.
 Prevenció i protecció mediambiental.
 Emergències: Evacuació. Primers auxilis.
 Senyalització de seguretat.
 Normativa d’aplicació.

2. Manteniment preventiu d’instal   • lacions solars fotovoltaiques
 Mètodes i tècniques utilitzades en la localització d'avaries en instal   • lacions aïllades i connectades a xarxa.
 Procediments i operacions per a la presa de mesures.
 Comprovació i ajustament dels paràmetres als valors de consigna (radiaccions, temperatures, paràmetres de magnituds elèctriques, etc.)
 Programes de manteniment d'instal   • lacions fotovoltaiques: Manuals. Projectes.
 Avaries crítiques més comunes: Causes i solucions.
 Normativa d'aplicació en el manteniment d'instal   • lacions fotovoltaiques: Normativa RBT. Programa de manteniment preventiu. Realització de plans preventius
 Programa de gestió energética: Seguiment de produccions i consums.
 Avaluació de rendiments.
 Operacions mecàniques en el manteniment d'instal   • lacions.
 Operacions elèctriques de manteniment de circuits elèctrics.
 Equips i eines usuals.
 Procediments de neteja de captadors, acumuladors i altres elements de les instal   • lacions.

3. Manteniment correctiu d’instal   • lacions solars fotovoltaiques
 Diagnòstic d'avaries.
 Mètodes i tècniques usades en la localització d'avaries en instal   • lacions aïllades i connectades en xarxa.
 Mètodes per a la reparació dels diferents components de les instal   • lacions.
 Desmuntatge i reparació o reposició d'elements mecànics elèctrics i electrònics.

4. Qualitat en el manteniment d’instal   • lacions solars fotovoltaiques
 Qualitat en el manteniment: Plecs de prescripcions tècniques i control de la qualitat.
 Eines de qualitat aplicades a la millora de les operacions de manteniment.
 Documentació tècnica de la qualitat.
 Informes i parts de control
 Manual de manteniment.

Valoració


Estudiants formats

84

Comparteix