Energia solar fotovoltaica d’autoconsum. Nivell II

Energia Renovable

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

   •  Serà necessari disposar de coneixements previs en matèria d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum.
   •  Certificar formació prèvia en matèria d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum. Nivell I.

Objectius generals

Ampliar els coneixements d'instal·lacions elèctriques en matèria d'instal·lacions elèctriques fotovoltaiques per a l'autoconsum, a fi de ser capaços de dur a terme la seva instal·lació.

Objectius específics

   •  Identificar els elements i requisits per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics per a autoconsum.
   •  Identificar les característiques dels elements que formen la instal·lació solar fotovoltaica.
   •  Executar el manteniment de les instal·lacions solars fotovoltaiques per a l'autoconsum.

Contingut

10944

 Mòdul1: Requisits de la instal·lació fotovoltaica. 10h
Identificació dels elements i requisits per realitzar una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum.
   •  Requisits legals continguts a la normativa estatal
   •  Elements necessaris per a la instal·lació
   •  Característiques de la instal·lació
   •  Amortització de la instal·lació

 Mòdul 2: Els elements de la instal·lació. 15h
Classificació dels elements necessaris per realitzar la instal·lació d'acord amb les necessitats del client
   •  Selecció de l'inversor
   •  Necessitats de la instal·lació
   •  Principals models existents i característiques
Configuració del camp de panells
   •  Necessitats de la instal·lació
   •  Principals models de panells existents i característiques
   •  Orientació òptima de la instal·lació
   •  Selecció de l'estructura de suport
Identificació dels elements de seguretat personal
   •  Proteccions elèctriques necessàries
   •  Elements de seguretat passiva necessaris
Selecció de les bateries
   •  Necessitats de la instal·lació
   •  Principals models de bateries existents i característiques

 Mòdul 3: Manteniment de la instal·lació. 5h
Descripció de les tasques de manteniment
   •  Necessitat de manteniment dels elements de la instal·lació solar fotovoltaica
   •  Eines necessàries

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

48

Comparteix