Dificultats d’aprenentatge: detecció, prevenció i tractament

Dificultats Daprenentatge Deteccio Prevencio I Tractament

Objectius generals

En acabar el curs l’alumne serà capaç de:

- Adquirir els coneixements, habilitats i destreses necessàries per realitzar un diagnòstic de les dificultats d’aprenentatge, utilitzant tècniques d’avaluació per a una posterior intervenció i tractament a l’aula

Objectius específics

- Conèixer i comprendre que el diagnòstic i el procés d’intervenció de les dificultats d’aprenentatge parteixen de l’anàlisi de les denominades habilitats elementals, bàsiques i necessàries per a què, a partit d’elles, el subjecte pugui construir i portar a terme conductes pròpies de l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i el càlcul, com per exemple, llegir, escriure i comprendre
- Obtenir informació sobre els trastorns psicomotrius més freqüents
- Conèixer els mètodes diagnòstics per detectar i avaluar problemes o dificultats psicomotrius en el nen
- Entendre i conèixer que tota intervenció psicològica en els processos cognitius ha de ser considerada en la seva totalitat, atès que estan estretament interrelacionats i comprendre que des d'un punt de vista fisiològic, el cervell, com a estructura base en què es desenvolupen aquests processos, s'ha de considerar com un conjunt en què funcionen harmònicament tres blocs operatius: l'energètic o tònic, el receptor i el programador.
- Comprendre que la prevenció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge suposa l'avaluació de factors tals com l'adequada maduresa en les coordinacions visual-motrius i auditiu-motrius, la discriminació i agudesa visual i auditiva, la capacitat de simbolització i el manteniment de l’atenció i la capacitat de memorització, entre d'altres, a més de conèixer i adquirir els coneixements necessaris sobre les principals dificultats d'aprenentatge.

Contingut

4982

1. Diagnòstic i tècniques d’avaluació
- Introducció
- El nivell neuropsicològic
- El nivell de les aptituds intel   • lectuals
- El nivell perceptiu i d’organització espai temporal
- El nivell pedagògic
2. Alteracions psicomotrius
- Introducció
- El concepte i l’àmbit de la psicomotricitat
- La coordinació
- Les sincinèsies
- La lateralitat
- Les conductes perceptiu-motrius
- Els trastorns psicomotrius
- La immaduresa psicomotriu
- Els mètodes diagnòstics
- Tractament i reeducació
3. Alteracions congnitives
- Introducció
- La intel   • ligència general
- El raonament abstracte
- El raonament numèric
- El factor verbal
- L'atenció i la concentració
- La memorització
4. El tractament de les dificultats en els aprenentatges bàsics
- Introducció
- La dislèxia
- El diagnòstic del nen dislèxic
- La reeducació
- Les dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques
- El diagnòstic de les dificultats d'aprenentatge en càlcul
- L'adaptació de l'aprenentatge matemàtic a les estructures mentals del nen
- Orientacions per al procés ensenyament-aprenentatge dels conceptes matemàtics
- Les dislàlies
- La reeducació dels fonemes dislàlics: r, l, ll, cz, k, t, d, s, m, n, ñ, fv, pb, gj
- La fissura del paladar i el llavi leporí
- Orientacions davant un nen amb problemes de la parla

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

113

Comparteix