Educació inclusiva centrada en el trastorn de l’espectre autista (TEA)

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Descriure als professionals de l'educació, els elements principals derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.

Objectius específics

   •  Identificar l'alumne i l'alumna amb autisme.
   •  Definir elements per a lorientació de la pràctica professional destinada a l'alumnat amb TEA en el marc de l'educació inclusiva.
   •  Identificar la perspectiva interdisciplinària per atendre les famílies de lalumnat amb TEA.

Contingut

10946

 Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre l'alumnat amb TEA. 10h
Identificació de les característiques principals de l'espectre Autista
   •  Causes i tipus de trastorn de l'espectre autista
   •  Malalties relacionades amb el trastorn
   •  Etapes de l´autisme infantil.
Distinció dels elements claus per a la inclusió
   •  Hàbits i les habilitats d'autonomia personal
   •  Llenguatge i estil de comunicació
   •  La interrelació amb l'alumnat i el personal docent.

 Mòdul 2: Avaluació psicològica i implicació pedagògica. 15h
Elaboració d'un disseny d'avaluació psicològica
   •  Estil cognitiu i les implicacions que té en l'aprenentatge
   •  Estratègies que afavoreixin latenció a lalumnat amb TEA.
Demostració de recursos comunicatius
   •  Adaptacions curriculars: infantil, primària, secundària
   •  Recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l'alumnat dins de l'aula ordinària
Gestió del temps lliure i excursions
   •  Simulació d'estratègies per als esbarjos i menjadors escolars i simulació d'estratègies per fer excursions

 Mòdul 3: El treball en equip i la perspectiva interdisciplinar. 10h
Disseny de la intervenció en el context familiar
   •  Necessitats de les famílies i orientació a la família de l'alumne i l'alumna amb autisme.
Descripció de tots els professionals implicats
   •  Relació entre psicopedagogs, mestres, educadors, logopedes, psicòlegs, etc.
   •  Varietat de recursos i tècniques pel tractament i el procés educatiu.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

317

Comparteix

Cursos següents