Avaluació de l’aprenentatge en línia

Eines Davaluacio De Laprenentatge En Linia

Objectius generals

  Comprendre la formació en línia, les estratègies i els recursos que ofereix per a l’aprenentatge al llarg de la vida.
  Conèixer les novetats en el sistema d’avaluació i els instruments que existeixen per donar compte del procés d’ensenyament-aprenentatge.
  Abordar l’estudi de les diferents aplicacions que poden ser útils per a l’avaluació.
  Dissenyar instruments d’avaluació implementant les noves aplicacions.

Contingut

10245

Mòdul 1. Introducció a l’aprenentatge en línia, el nou perfil de l’era tecnològica (2 h)

Mòdul 2. Nous recursos per a noves necessitats (5 h)
2.1. Estratègies i recursos de l’aprenentatge en línia
2.2. La docència en l’era digital, el paper de la docència virtual
2.3. La xarxa com a oportunitat de col·laborar i cooperar
3.4. Característiques de l’aprenentatge virtual: dinamització, gestió i avaluació
3.5. Entorns virtuals d’aprenentatge

Mòdul 3. (8h)
3.1. La nova concepció de l’avaluació: què, com, qui, perquè i quan s’avalua.
3.2. Els instruments d’avaluació: una nova oportunitat per aprendre.
3.3. Trets fonamentals de la rúbrica, la carpeta d’aprenentatge electrònica (e-portfolio), la carpeta d’aprenentatge digital, la base d’orientació, diari d’aula, blog d’aula i diana.
3.4. Aplicacions per al disseny dels instruments d’avaluació: CoRubrics, Formularis Google, GoogleSites, Classroom, Screencastify, Autocrat, PearDeck, EdPuzzle, Padlet, Lucidpress, Powtoon, Tour Creator, Noteflight, Mindomo, Recordr.

Mòdul 4. (5h)
4.1. La creativitat com a motivació per a l’aprenentatge
4.2. Notes i apunts sobre el disseny i l’empremta en els instruments d’avaluació
4.3. Treball final: Proposta d’instrument d’avaluació personalitzat
Fem una rúbrica
Elaborem una carpeta digital i una virtual
Realitzem una base d’orientació
Imaginem un diari d’aula
Dissenyem un blog d’aula
Dibuixem una diana

Avaluació

Examen final teòric-pràctic format per un qüestionari de 10 preguntes amb resposta única i dissenyar una o vàries activitats seguint la metodologia educativa estudiada.

El pes de l’avaluació final és del 70% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

29

Comparteix