Noves metodologies a l’aula

Objectius generals

Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per dissenyar, planificar i avaluar situacions d’aprenentatge on es facin ús dels conceptes treballats al curs.
Proporcionar recursos digitals pràctics que potenciïn la implementació de metodologies actives a l’aula.

Objectius específics

Aprofundir en el significat del terme “metodologies actives” i reflexionar sobre les seves característiques (Mòdul formatiu 1 i 2).
Reflexionar sobre el rol del i la docent i de l’alumnat en l’educació actual (Mòdul formatiu 1).
Conèixer les possibilitats educatives que presenten les noves tecnologies i les principals tendències pedagògiques relacionades (Mòdul formatiu 3).
Adquirir bones pràctiques laborals en el seu lloc de treball les quals generin un impacte positiu amb l’entorn on es desenvolupa l’activitat laboral tenint en compte la perspectiva verda (Mòdul formatiu 4).

Contingut

10860

Mòdul formatiu 1: Metodologies actives i globalitzadores. 9,5 hores.
1.1 Què són les metodologies actives?
1.2 Quina importància cobren les metodologies actives?
1.3 El rol de l’alumnat i el docent.
1.4 Adequació dels espais d’aprenentatge a les metodologies actives.

Mòdul formatiu 2: Metodologies actives i aprenentatge personalitzat: disseny, planificació i avaluació. 9,5 hores.
2.1 Aprenentatge col·laboratiu versus aprenentatge cooperatiu.
2.2 Gammifiquem! Elements dels jocs per fommentar l’aprenentatge.
2.3 Aprenentatge invertit! (Flipped Classroom).
2.4 Projectes STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques).
2.5 Mobile Learning.

Mòdul formatiu 3: Tendències pedagògiques i noves tecnologies: recursos per utilitzar a l’aula. 9,5 hores.
3.1 Per a què utilitzar la tecnologia a l’aula?
3.2 Realitat augmentada i realitat virtual.
3.3 Tipus d’eines: gammificació, Flipped Classroom (classe invertida), col·laboració sincrònica i asincrònica.
3.4 Feedback i avaluació.
3.5 Ús de la multimèdia dins de l’aula: enregistrar i editar àudios i videos.

Mòdul formatiu 4: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_SSCE_UC1444_3. Impartir i tutorizar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics