FMEH0109_MF0090_Preparació i programació de màquines i sistemes d’arrencament de ferritja

Fmeh0109 Mf0090 Preparacio I Programacio De Maquines I Sistemes Darrencament De Ferritja

Perfil de l’estudiant

S'ha de complir amb un dels següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o titulació superior.
  Tenir aprovades les proves d'accés a cicle formatiu de grau mitjà o cicle formatiu de grau superior.
  Tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 o un mòdul formatiu del certificat de Mecanització per arrencament de ferritja.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família de Fabricació Mecànica.

En el cas de no tenir cap d'aquest requisits, s'haurà de realitzar una prova de competències de matemàtiques, castellà i català.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja MF0090_2 del certificat de professionalitat FMEH0109 Mecanitzat per arrencament de ferritja

-Preparació i programació de màquines i sistemes d’arrencament de ferritja

Objectius específics

- Preparar i posar a punt les màquines, els equips i les eines per dur a terme la mecanització per arrencada de ferritja segons el full de procés o el programa de CNC.
- Comprovar el bon estat de tot el material que utilitzarem afilant i lubricant les eines.
- Muntar les eines i els estris d'acord amb el procés establert.
- Elaborar programes de CNC per a la fabricació de peces per arrencada de ferritja a partir de l'ordre i el procés de fabricació.
- Programar màquines de CNC en funció del tipus de mecanitzat, eina, velocitat de treball, esforços i tipus de material mecanitzat.
- Seleccionar el tipus de mecanitzat més adequat a la peça.
- Simular el mecanitzat i optimitzar-lo.
- Relacionar els processos auxiliars de fabricació (alimentació de peces, eines, buidatge/ompliment de dipòsits, evacuació de residus) amb les tècniques i els mitjans tant manuals com automàtics.
- Descriure els mitjans utilitzats per automatitzar l'alimentació de les màquines (robots, manipuladors, etc.) i explicar la funció de:
- Muntar elements auxiliars de fabricació amb les tècniques apropiades i tenint en compte les normes de prevenció de riscos.
- Regular els programes de control de sistemes automàtics d'alimentació de peces i operacions auxiliars de fabricació en mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la manipulació de les instal   • lacions i els equips, contingudes en els plans de seguretat de les empreses del sector.
- Aplicar el pla de seguretat i analitzar les mesures de prevenció, seguretat i protecció mediambiental de l'empresa.
- Analitzar les mesures preventives que s'han d'adoptar per a la prevenció de riscos i l'aplicació de normes mediambientals durant l'execució de les operacions en les màquines emprades en la mecanització per arrencada de ferritja.

Contingut

6384

UF1 PREPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS I EINES EN OPERACIONS DE MECANITZACIÓ PER ARRANCADA DE FERRITJA 80

1. Verificació d'eines i estris en el mecanitzat per arrencada de ferritja.
 Verificació de l'estat òptim de les eines.
 Comprovació dels estris i els accessoris de subjecció.
 Manteniment de primer nivell de la màquina.
2. Muntatge de sistemes de fabricació per arrencada de ferritja, eines i estris.
 Muntatge de sistemes d'amarratge: mordasses, plats, grapes, divisors, entre punts, brides, taules magnètiques, etc.
 Subjecció d'eines, estris i accessoris.
 Preparació del muntatge: eines i estris necessaris en el mecanitzat per arrencada de ferritja.
 Regulació de pressions i direccions de cabals.
 Regulació d'estris i accessoris.
 Manteniment de primer nivell de les eines i els estris.
 Mecanització de l'estri portapeces, si escau.
3. Calibratge d'eines i estris per a la mecanització per arrencada de ferritja.
 Mesura dels paràmetres de les eines:
 Introducció dels paràmetres de mesura a la taula d'eines.
 Preparació i ajust dels estris de subjecció.
4. Posicionament i traçat de peces per a la mecanització per arrencada de ferritja.
 Definició de les superfícies de referència i posicionament de la peça.
 Amarratge òptim de la peça.
 Tècniques de traçat de peces.
 Execució de traçats de la peça.
5. Manipulació de materials en el procés de fabricació per arrencada de ferritja.
 Manipulació i transport de materials.
 Descripció i manipulació d'estris de transport.

UF 2 ELABORACIÓ DE PROGRAMES DE CNC PER A LA FABRICACIÓ DE PECES PER ARRANCADA DE FERRITJA 80

1. Programació cronològica de mecanitzats de CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
 Planificació del treball.
 Relació de funcions de programació de CNC i operacions de mecanitzat.
 Codificació i seqüenciació de les operacions de mecanitzat per arrencada de ferritja.
2. Elaboració dels programes de CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
 Llenguatges de CNC.
 Optimització dels programes de mecanitzat de CNC.
 Descripció dels factors que influeixen en els programes.
 Construcció i estructura d'un programa: blocs, sintaxi, format d'una línia d'un programa.
 Descripció de les nomenclatures normalitzades d'eixos i moviments.
 Definició dels sistemes de coordenades, cotes absolutes o cotes incrementals.
 Establiment d'orígens i sistemes de referència.
 Selecció de plans de treball.
 Descripció, execució i codis de funcions auxiliars.
 Definició dels tipus de moviments: lineals i circulars.
 Compensació d'eines: concepte i exemples.
 Programació de funcions preparatòries: arrodoniments, xamfrans, sortides i entrades tangencials.
 Subrutines, salts, repeticions.
 Descripció de cicles fixos: tipus, definició i variables.
3. Programació avançada de CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
 Programació paramètrica.
 Programa adaptat a la mecanització d'alta velocitat.
 Implementacions.
 Programació de 4t i 5è eix.
4. Simulació en ordinador o màquina dels mecanitzats per arrencada de ferritja.
 Maneig de nivell d'usuari de PC.
 Configuració i ús de programes de simulació.
 Menús d'accés a simulacions en màquina.
 Optimització del programa després de detectar defectes en la simulació.
 Correcció dels errors de sintaxi del programa.
 Verificació i eliminació d'errors per col   • lisió.
 Optimització dels paràmetres per augmentar la productivitat.
5. Transmissió de dades a la màquina CNC.
 Introducció dels programes de CNC de mecanitzat en la màquina eina.
 Descripció de dispositius.
 Identificació dels sistemes de transmissió i emmagatzematge de dades de les màquines de CNC.
 Comunicació amb les màquines CNC.

UF 3 PROCESSOS AUXILIARS DE FABRICACIÓ EN EL MECANITZAT PER ARRANCADA DE FERRITJA 70

1. Automatismes mecànics, elèctrics, hidràulics i pneumàtics.
 Identificació d'automatismes:
 Estructures internes d'automatismes:
 Aplicació dels sistemes d'automatització.
 Instruments i procediments de mesura:
2. Instal   • lació de processos auxiliars per a la mecanització per arrencada de ferritja.
 Elecció d'automatismes.
 Definició de diagrames de flux:
3. Regulació d'operacions auxiliars per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
 Elecció de la seqüenciació de moviments.
 Simulació.
 Regulació de variables:
 Màquines, equips, sistemes i tecnologies que configuren una cèl   • lula de fabricació flexible:
 Adaptació dels programes de control de PLC i robots
 Elements de regulació:
 Paràmetres de control (velocitat, recorregut, temps, etc.).
 Seqüenciació de moviments.
 Modificació òptima de variables.
4. Innovació i flexibilització de processos auxiliars per a la mecanització per arrencada de ferritja.
 Actualització contínua.
 Rendibilització de processos d'automatització.
 Flexibilització de sistemes d'automatització.

UF 4 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS EN EL MECANITZAT PER ARRANCADA DE FERRITJA 30

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina.
 Feina i salut.
 Riscos professionals.
 Factors de risc.
 Conseqüències i danys derivats de la feina.
 Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina.
2. Riscos generals i prevenció. Actuació en emergències i evacuació.
 Riscos en el maneig d'eines i equips.
 Riscos en la manipulació de sistemes i instal   • lacions.
 Riscos en l'emmagatzematge i el transport de càrregues.
 Riscos associats al mitjà de treball.
 Riscos derivats de la càrrega de treball.
 La protecció de la seguretat i salut dels treballadors.
 Tipus d'accidents.
 Avaluació primària de l'accidentat.
 Primers auxilis.
 Socorrisme.
 Situacions d'emergència.
 Plans d'emergència i evacuació.
 Informació de suport per a l'actuació d'emergències.
3. Prevenció de riscos específics en el mecanitzat per arrencada de ferritja.
 Riscos de manipulació i emmagatzematge.
 Identificar els riscos de les instal   • lacions.
 Elements de seguretat en les màquines.
 Contactes amb substàncies corrosives.
 Toxicitat i perillositat ambiental de greixos, lubricants i olis.
 Equips de protecció col   • lectiva (els requerits segons el mecanitzat per arrencada de ferritja).
 Equips de protecció individual (botes de seguretat, granota de treball, guants, ulleres, casc, davantal).

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

120

Comparteix