FMEH0109 _UF0883 _Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

questa acció es correspon amb la tercera uniat formativa Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja UF0883 del mòdul formatiu MF0091_2 Mecanitzat per arrencament de ferritja del certificat de professionalitat de FMEH0109 Mecanitzat per arrencament de ferritja. Conjuntament amb les tres unitats formatives restants que composen el mòdul (Procés de mecanització per arrencament de ferritja, Comprovació i optimització del programa CNC per al mecanitzat per arrencament de ferritja i Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencament de ferritja) pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC0091_2: Mecanitzar els productes per arrencament de ferritja (RD 684/2011)

Objectius específics

- Identificar que la matèria primera reuneix les condicions físiques i dimensionals requerides a la documentació tècnica de la peça, el pla i el full de procés.
- Identificar els instruments de mesura i comparació descrits al full de procés per a cadascuna de les operacions de mecanitzat.
- Utilitzar els diferents aparells de verificació seguint les tècniques d'ús correctes que garanteixin la fiabilitat de la presa de dades.
- Establir procediments per controlar i mantenir els processos de mesura sota control estadístic, incloent-hi l'equip, els procediments i les habilitats de l'operador.

Contingut

2256

1. Metrologia.
- Concepte de mesura.
- Sistemes d'unitats:
   •  Mides lineals i angulars.
   •  Mesures especials.
   •  Rosques, engranatges.
- Procediments de mesura i verificació.
- Tècniques de mesurar:
   •  Dimensionals.
   •  Trigonomètriques.
   •  Formes geomètriques.
- Estris de mesura i comparació del producte mecanitzat.
- Estris de mesura directa:
   •  Peu de rei. Tipus, funcionament i maneig.
   •  Micròmetre d'exteriors o interiors. Tipus, funcionament i maneig.
   •  Normes de manteniment i conservació.
- Instruments de comparació:
   •  D'ampliació mecànica.
   •  Pneumàtica, hidràulica, elèctrica, electrònica i òptica.
   •  Normes d'ús i conservació.
- Instruments de verificació:
   •  Verificació de plenitud, paral   • lelisme i magnituds lineals.
   •  Galgues.
2. Tècniques de verificació del producte mecanitzat.
- Signes de mecanitzat i acabat superficial.
- Tècniques de mesura, plenitud, angularitat, comparadors, rugosímetre, màquines de mesurar, projector de perfils, etc.
- Acabat superficial, paràmetres de rugositat mitjana i màxima.
- Duròmetre: escales de duresa aplicades en funció dels materials.
- Verificació de dureses amb duròmetres, interpretació de les escales.
- Comprovació de la rugositat de peces de mida, forma i grau d'acabat diferent amb el rugosímetre.
- Errors de mesura i control de verificació.
- Exactitud.
- Precisió i apreciació.
- Classificació dels errors.
- Relatiu als instruments de mesura. Calibratge, estat de conservació, ús inadequat.
- Per raó del verificador. Lectura falsa per error de paral   • lelisme o pressió de contacte incorrecta.
- Com a conseqüència d'errors geomètrics de la peça.
- Condicions ambientals de temperatura, humitat, etc.
- Anàlisi dels errors i de les causes.
- Periodicitat en la presa de mesures.
3. Control de qualitat del producte mecanitzat.
- Pautes de control.
- Processos estadístics i generació d'informes.
- Conceptes bàsics:
   •  Mesures centrals o de posició.
   •  Mesures de dispersió.
   •  Recorregut.
   •  Desviació mitjana.
   •  Variància.
- Representació gràfica:
   •  Diagrama de barres.
   •  Diagrama de sectors.
   •  Criteris d'interpretació de gràfics de control.
   •  Informes i pautes de verificació, aspectes que cal considerar per a la seva realització i presentació.
- Defectes de qualitat típics que presenten les peces mecanitzades i causes possibles d'aquests defectes.

Avaluació

Tipus de la prova. Teòrica
Característiques: test de 10 preguntes amb 4 possibles respostes que comprenguin els 2 blocs temàtics del curs: Tècniques per a la verificació del producte mecanitzat i Control de qualitat del producte mecanitzat
Criteri de valoració : se seguiran els criteris establerts en el programa de referència
Sistema de puntuació: Cada pregunta valdrà 1 punt. Nota mínima per aprovar 5 punts
Durada: 1 hora
Temporització: Penúltima sessió del curs

Tipus prova. Pràctica
Característiques: Al taller de mecànica pel mecanitzat per arrancada de ferritja, l’alumne realitzarà una prova pràctica consistent en la verificació i control de qualitat de diverses peces produïdes per mecanitzat per arrancada de ferritja.
Criteri de valoració : se seguiran els criteris establerts en el programa de referència
Sistema de puntuació: La valoració serà de 0 a 10 independentment dels blocs temàtics de que consti la pràctica. Nota mínima per aprovar serà de 5 punts
Durada: 2 hores
Temporització es realitzarà a la antepenúltima sessió

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

44

Comparteix