FMEH0109_UF0881_Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb la segona uniat formativa omprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja UF0881 del mòdul professional MF0091_2 Mecanitzat per arrencada de ferritja del certificat de professionalitat de FMEH0109 Mecanitzat per arrencada de ferritja. Conjuntament amb les tres unitats formatives restants que composen el mòdul (Procés de mecanització per arrencada de ferritja, Verificació del producte mecanitzat per arrencada de ferritja i Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada de ferritja) pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC0091_2: Mecanitzar els productes per arrencada de ferritja (RD 684/2011)

Objectius específics

fabricació d'un procés de mecanitzat.
- Mecanitzar i optimitzar el programa CNC efectuant els mecanitzats de primeres peces (sempre que sigui possible en funció del nombre de peces que s'han de mecanitzar), comprovant les especificacions del pla de la peça i corregint, si s'escau, els errors detectats.
- Comparar el resultat obtingut amb el pla de la peça que s'ha de mecanitzar i modificar al programa les possibles causes.
- Controlar la marxa del mecanitzat en processos automàtics i comprovar el funcionament correcte dels elements que intervenen en la producció, així com el compliment dels temps i els terminis de lliurament.
- Redactar informes i registres de producció amb els resultats de les comprovacions dutes a terme en l'entorn real de treball.

Contingut

2255

1. Funcions bàsiques de programació amb CNC.
- Estructura d'un programa CNC.
- Identificació de les funcions relacionades amb les condicions tecnològiques.
- Interpolacions circulars en avanç programat i màxim de màquina.
- Interpolacions circulars sentit horari i antihorari.
- Significació de les funcions M.
- Genèriques.
- Fabricant.
2. Ús d'ordinadors en el nivell d'usuari.
- Entorn Windows i MSDOS.
- Gestió de carpetes o directoris.
- Reenumeració de fitxers.
- Còpia de fitxers a unitats extraïbles.
- Configuració de programes de comunicació.
- Execució de programes de transmissió.
3. Modes d'operació en màquines CNC.
- Manual:
   •  Desplaçament en continu.
   •  Desplaçament en incrementals.
   •  Volant electrònic.
- MDI.
- Editor:
   •  Edició normal de programa.
   •  Edició amb programació assistida.
   •  Edició amb playback.
   •  Edició amb Teach-in.
- Simulació gràfica.
- Automàtic:
   •  Execució en buit.
   •  Bloc a bloc.
   •  Contínua.
- Comunicació:
   •  Entrada de dades.
   •  Sortida de dades.
   •  DNC.
4. Introducció i modificació de programes de CNC.
- Accés a pantalles.
- Modificació de dades en programes:
   •  Tecles d'edició (inserir, esborrar i alterar).
- Taula d'orígens.
- Taula de correctors.
- Funcions específiques de la botonera i les tecles de la placa de comandaments.
5. Mesures correctores en la detecció d'errors.
- Anàlisi de les causes que produeixen l'error.
- Errors dimensionals:
   •  Correctors d'eina.
   •  Desgast d'eina.
   •  Posició de zero peça.
   •  Posicionament mecànic dels diferents components de màquina (cons portafreses, VDI, etc.).
- Geomètrics:
   •  Modificació del procés.
   •  Defectes de màquina.
- Qualitat superficial:
   •  Condicions de mecanitzat.
   •  Limitacions de capçal.
   •  Vibracions per subjecció incorrecta.
- Deformació:
   •  Pressions d'embridatge.
   •  Muntatge incorrecte.
6. Registres i informes.
- Creació d'un registre d'incidències.
- Emplenament de parts d'avaries.
- Elaboració d'informes de gestió d'incidències.

Avaluació

Tipus de la prova. Teòrica
Característiques: Consta de 2 blocs: A)10 preguntes de les quals 5 seran tancades i 5 amb resposta oberta, B) test de 10 preguntes amb 4 possibles respostes que comprenguin els 6 blocs temàtics del curs: funcions bàsiques, utilització d'ordinadors, maneres d'operació, introducció i modificació de programes, Verificació. mesures correctores, registres i informes
Criteri de valoració : se seguiran els criteris establerts en el programa de referència
Sistema de puntuació: Cada pregunta valdrà 0,5 punts. Nota mínima per aprovar 5 punts
Durada: 1,30 hores
Temporització: Penúltima sessió del curs

Tipus prova. Pràctica
Característiques: Al taller de mecànica pel mecanitzat per arrancada de ferritja, l’alumne realitzarà una prova pràctica consistent en, el muntatge de peces i eines, el reglatge d’eines. ajustar el programa de CNC a peu de màquina per eliminar els errors, identificar problemes i Executar el programa de control numèric mecanitzant una primera peça
Criteri de valoració : se seguiran els criteris establerts en el programa de referència
Sistema de puntuació: La valoració serà de 0 a 10 independentment dels blocs temàtics de que consti la pràctica. Nota mínima per aprovar serà de 5 punts
Durada: 3 hores
Temporització es realitzarà a la antepenúltima sessió

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

45

Comparteix