Disseny i mecanització per ordinador Solidworks

Disseny I Mecanitzacio Per Ordinador Solidworks 82709

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aplicar les eines del programa SolidWorks per treballar amb qualsevol tipus de producte, des de dissenys bàsics fins a dissenys complexos considerant diferents materials i acabats i incorporant de manera transversal conceptes vinculats a l'economia circular.

Objectius específics

   •  Analitzar l'estructura i els elements dels programes de disseny en 3D.
   •  Aplicar les instruccions per dur a terme diverses operacions parametritzades identificant les propietats dels fitxers.
   •  Establir els tipus d'assemblatges i canvis en el disseny 3D, configurant l'explosió i els mecanismes d'embalatge.
   •  Formular les operacions avançades de disseny i assemblatge.
   •  Analitzar l'estructura i els elements dels programes de disseny en 2D i incorporar conceptes transversals aplicables al disseny en perspectiva global.

Contingut

10931

 Mòdul 1: Bases del disseny 3D. 7h
Anàlisi de les bases del disseny 3D
   •  Concepte de parametrització en peça.
   •  Estructura i elements del programa.

 Mòdul 2: Operacions parametritzades i paràmetres de les propietats del fitxer. 16h
Aplicació d'operacions parametritzades
   •  Extrusió.
   •  Revolució.
   •  Simetria.
   •  Altres operacions parametritzades.
Identificació dels paràmetres de les propietats del fitxer
   •  Selecció de material.
   •  Colors.
   •  Gruix de xapes metàl·liques.
   •  Altres paràmetres

 Mòdul 3: Configuracions de peces, embalatges i canvis. 16h
Realització d'assemblatges
   •  Concepte.
   •  Restriccions de peces.
Realització de canvis
   •  Canvis en el disseny duna peça.
   •  Canvis en el context d'un assemblatge.
   •  Conflictes de parametrització: identificació d'errors i recomanacions per evitar errors.
Configuració de peça i assemblatge
   •  Explosió d'acoblament.
   •  Configuració de mecanismes.

 Mòdul 4: Introducció a operacions avançades. 7h
Formulació d'operacions avançades
   •  Taules de disseny de peça i assemblatge.
   •  Equacions i vincular valors.

 Mòdul 5: Bases del disseny 2D i conceptes transversals. 14h
Anàlisi de bases del disseny 2D
   •  Estructura i elements del programa.
   •  Introducció a les normes d'acotació.
   •  Vistes d'acotació.
   •  Tipus d'acotacions.
Anàlisi dels conceptes transversals
   •  Sostenibilitat.
   •  Economia circular: aspectes socials, ambientals i econòmics.

Valoració


Estudiants formats

128

Comparteix