Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks

Disseny I Mecanitzacio Per Ordinador Solidworks 82709

Objectius generals

-Dotar als alumnes del coneixement necessari per a poder utilitzar les principals eines del programa SolidWorks i que
posteriorment puguin aplicar-les per a usos d'eines i especialitats avançades.

-Preparar els/les alumnes perquè puguin presentar-se a l'examen que permet l'obtenció del Certified SolidWorks Associate
(CSWA).

 Incorporar, de manera transversal, conceptes vinculats a l´economia circular.

Continguts

8143

1. Intenció de disseny.
2. Concepte de parametrització en peça i assemblatge.
3. Acotació amb intenció de disseny.
4. Realització d'operacions parametritzades.
5. Peça simètrica.
6. Configuracions de peça i assemblatge.
7. Taules de disseny de peça i assemblatge.
8. Edició en context d'un assemblatge.
9. Equacions i vincular valors.
9.1.En una mateixa peça.
9.2.Entre peces.
10. Paràmetres de les propietats de l'arxiu.
11. Com fer canvis i no tindre conflictes de parametrització.

Part Transversal:
Sostenibilitat i economia circular: aspectes socials,ambientals i econòmics.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

Valoració


Estudiants formats

94

Compartir