Disseny i mecanització per ordinador. CAD-CAM. Nivell I

Disseny I Mecanitzacio Per Ordinador Cad Cam Nivell Ii

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els procediments i les eines per a l'obtenció i l'elaboració de programes de control numèric.

Contingut

10919

Mòdul 1: Disseny CAD. 12h
   •  Introducció als sistemes CAD
 Entorn del programari
 Funcions principals de modelat pel CAM.
   •  Descripció el disseny en estructura de filat 2D i 3D
 Funcions de dibuix bàsiques 2D: croquis. Sistemes de representació en 2D. Eines de disseny per obtenir geometries en dues dimensions.
 Funcions de dibuix bàsiques 3D: extrusió, revolució. Sistemes de representació en 3D.
 Eines de disseny per obtenir geometries en tres dimensions.
 Ordres de visualització, manipulació i organització del dibuix.
 Formats d'intercanvi gràfic de fitxers CAD i exportació a programari CAD/CAM

Mòdul 2: Entorn i programació CAM. 28h
   •  Introducció als sistemes CAM
 Entorn programari CAM
 Eixos de màquina
 Generació d'eines, portaeines, trajectòries.
 Elements implicats en un procés de fabricació (Màquines, portaeines, subjecció...)
   •  Enumeració de les operacions de mecanitzat 2D, 2D ½ i 3D
 Taps, superfícies, extrusions, capes de treball, orientació de les geometries, components generar peça en brut
 Extreure la geometria de la peça a partir del pla, per decidir tot seguit un procés de fabricació vàlid, segur i rendible.
 Operacions de mecanitzat: desbast i acabat. Copiat.
 Estratègies de mecanització segons les operacions CAM.
   •  Representació de la simulació i la verificació
 Simulació de la mecanització en diferents estratègies a diferents estacades.
 Generació codi CNC pel post processat.
   •  Anàlisi de conceptes transversals
 Sostenibilitat.
 Economia circular: aspectes socials, ambientals i econòmics.