Disseny i mecanització per ordinador. CAD-CAM. Nivell I

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els procediments i les eines per a l'obtenció i l'elaboració de programes de control numèric.

Contingut

10919

 Mòdul 1: Disseny CAD. 12h
Introducció als sistemes CAD
   •  Entorn del programari
   •  Funcions principals de modelat pel CAM.
Descripció el disseny en estructura de filat 2D i 3D
   •  Funcions de dibuix bàsiques 2D: croquis. Sistemes de representació en 2D. Eines de disseny per obtenir geometries en dues dimensions.
   •  Funcions de dibuix bàsiques 3D: extrusió, revolució. Sistemes de representació en 3D.
   •  Eines de disseny per obtenir geometries en tres dimensions.
   •  Ordres de visualització, manipulació i organització del dibuix.
   •  Formats d'intercanvi gràfic de fitxers CAD i exportació a programari CAD/CAM

 Mòdul 2: Entorn i programació CAM. 28h
Introducció als sistemes CAM
   •  Entorn programari CAM
   •  Eixos de màquina
   •  Generació d'eines, portaeines, trajectòries.
   •  Elements implicats en un procés de fabricació (Màquines, portaeines, subjecció...)
Enumeració de les operacions de mecanitzat 2D, 2D ½ i 3D
   •  Taps, superfícies, extrusions, capes de treball, orientació de les geometries, components generar peça en brut
   •  Extreure la geometria de la peça a partir del pla, per decidir tot seguit un procés de fabricació vàlid, segur i rendible.
   •  Operacions de mecanitzat: desbast i acabat. Copiat.
   •  Estratègies de mecanització segons les operacions CAM.
Representació de la simulació i la verificació
   •  Simulació de la mecanització en diferents estratègies a diferents estacades.
   •  Generació codi CNC pel post processat.
Anàlisi de conceptes transversals
   •  Sostenibilitat.
   •  Economia circular: aspectes socials, ambientals i econòmics.

Avaluació

• Prova teòrica objectiva de tipus test
• Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.