Eines de coaching. Nivell I

Habilitats Personals I Interpersonals

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Realitzar una introducció al món del coaching entenent quins són els seus principis, quines habilitats són les principals i l'ús de les eines en diferents entorns.

Objectius específics

   •  Introduir els conceptes i les habilitats del coaching com l'escolta activa i l'art de preguntar
   •  Practicar amb eines i metodologies emprades en coaching, reconeixent les nostres pròpies emocions i les de les altres persones

Contingut

11033

 Mòdul 1: Introducció al coaching. 12h
Explicació de l'ús del coaching
   •  Definició de diversos referents i associacions
   •  Explicació de la base teòrica del Coaching
   •  Descripció del Rol del coach
   •  Anàlisi de codi ètic segons la ICF (International Coaching Federation)
   •  Comprensió de les competències fonamentals d'un coach
   •  Desenvolupament d'un procés de coaching
   •  Identificació de diferents tipus de coaching
Síntesi de la Història del Coaching
   •  Coneixement dels seus orígens i les tres fites històriques: la maièutica, la psicologia humanista, coaching esportiu
   •  Introducció als tres corrents/escoles del coaching: americana, europea, ontològica
Anàlisi de les habilitats fonamentals d'un procés de coaching
   •  L'escolta activa, la presència, la influència dels silencis, l'art de la pregunta.
Classificació dels Beneficis del Coaching
   •  Personal (autoconeixement, definició i consecució d'objectius, empoderament i autoconfiança, gestió emocional)
   •  A les relacions (millora en la comunicació, gestió de conflictes, cohesió d'equip)

 Mòdul 2: El coaching a la pràctica. 18h
Identificació de les emocions i el coaching
   •  Definició, Identificació de les primàries i gestió de les col·lectives
Explicació del cervell i les emocions
   •  Reptilià, Límbic i racional
Aplicació de la Intel·ligència emocional i coaching
   •  Les 5 habilitats de la intel·ligència emocional
   •  Gestió d'habilitats socials
Aplicació del Model GROW
   •  Definició de l'objectiu
   •  Descripció de la Realitat
   •  Enumeració de les Opcions
   •  Elaboració del Compromís
Elaboració d'objectiu SMART
   •  Distinció d'Especific
   •  Determinació de Mesura
   •  Explicitació d'Arribable
   •  Definició de Rellevant
   •  Precisió d'A temps
Definició de Filosofia Kaizen
   •  Coneixement i origen
   •  Elaboració del Pla de millora contínua
   •  Anàlisi de Cicle de Deming
Anàlisi del Coaching per Valors
   •  Identificació dels valors essencials
   •  Funcionament del model triaxial dels valors
   •  Distinció dels nivells neurològics

Valoració


Estudiants formats

735

Comparteix

Cursos següents