Neurolideratge

Neurolideratge

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova daccés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Modalitat teleformació: A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar dominàncies cerebrals als equips de treball i millores en les habilitats toves a través de la neurociència

Objectius específics

   •  Descriure el funcionament del nostre cervell, la seva estructura, les seves característiques principals, les diferents dominàncies cerebrals, així com la forma en què està programat.
   •  Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i la neurociència

Contingut

11012

 Mòdul 1 Introducció al neurolideratge. 15h
Identificació en el neurolideratge
   •  Objectius i competències del neurolideratge
   •  El cervell: Característiques i funcionament
   •  Estructura del cervell
   •  El cervell triú
   •  Les neurones mirall
Anàlisi de l'autoconsciència, autoregulació i transformació
   •  Models de dominància cerebrals
   •  Introducció a la PNL (Programació Neurolingüística)
   •  Impulsors de personalitat
   •  Intel·ligència Emocional
Diferenciació en la comunicació
   •  Tipus de comunicació
   •  Comunicació a les organitzacions
   •  Competències comunicatives del líder
   •  Comunicació assertiva

 Mòdul 2 El líder del segle XXI. 15h
Identificació del bon líder
   •  Definició de lideratge
   •  L'Autolideratge
   •  Tipus de lideratge
   •  Factors i teories motivacionals
   •  Model SCARF
Gestió del canvi
   •  La resistència al canvi segons la neurociència
   •  Models i corbes del canvi
Demostració en la presa de decisions
   •  Passos de la presa de decisions
   •  Creativitat en la presa de decisions
   •  Els 4 passos de Graham Wallas
   •  Model CREATES
   •  Tècniques per desenvolupar la creativitat
Gestió de conflictes
   •  El conflicte des de la neurociència
   •  Tipus i fases del conflicte
   •  L'instrument de Thomas Kilmann (TKI)
   •  La CNV (Comunicació No Violenta) com a resolució de conflictes

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Estudiants formats

622

Comparteix

Cursos següents