Programació neurolingüística

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació

Objectius generals

Gestionar comportaments i situacions quotidianes a l'àmbit de la programació neurolingüística (PNL)

Objectius específics

   •  Interpretar les pressuposicions proposades per la PNL (Programació neurolingüística)
   •  Descriure les habilitats comunicatives presents i desenvolupar-ne de noves

Contingut

11014

 Mòdul 1 Pressuposicions bàsiques de la PNL i la comunicació. 15h
Descripció dels principis bàsics
   •  Història i els usos actuals de la PNL (programació neurolingüística)
   •  Pressuposicions de la PNL (programació neurolingüística)
   •  Utilització dels sistemes representacionals de les submodalitats
   •  Interpretació vs descripció
   •  Nivells neurològics de Gregory Bateson i la seva ampliació per Robert Dilts
   •  Modificació de creen

 Mòdul 2 Habilitats comunicatives .15h
Diferenciació de tècniques de millora de les habilitats comunicatives
   •  Patró d'accés ocular
   •  Calibratge
   •  Execució del Rapport
   •  Experimentació de la triple posició perceptiva
   •  Aplicació de lescolta activa
   •  Reconeixement de la importància de la comunicació no verbal
   •  Comprensió de la congruència amb els rols comunicatius de Virginia Satir
   •  Execució d'ancoratges

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

1041

Comparteix