Diversitat Sexual

Igualtat A Lambit Laboral I Educatiu

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent. Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els conceptes bàsics de la diversitat sexual, reflexionar-hi als espais educatius i crear intervencions educatives inclusives

Objectius específics

 Definir els conceptes bàsics sobre diversitat sexual
 Anàlisi del concepte de diversitat a la infància

Contingut

10943

Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre la diversitat sexual
   •  Identificació dels conceptes bàsics
 El sistema sexe  gènere
 El binarisme
 Orientació i identitat sexual
 Expressió de gènere

Mòdul 2: Diversitat a la infància
   •  Anàlisi de la diversitat a la infància
 Definició de la diversitat
-Tractament de la diversitat
 Estratègies inclusives amb la diversitat sexual.