Diversitat sexual

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els conceptes bàsics de la diversitat sexual, reflexionar-hi als espais educatius i crear intervencions educatives inclusives

Objectius específics

   •  Definir els conceptes bàsics sobre diversitat sexual
   •  Anàlisi del concepte de diversitat a la infància

Contingut

10943

 Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre la diversitat sexual
Identificació dels conceptes bàsics
   •  El sistema sexe  gènere
   •  El binarisme
   •  Orientació i identitat sexual
   •  Expressió de gènere

 Mòdul 2: Diversitat a la infància
Anàlisi de la diversitat a la infància
   •  Definició de la diversitat
   •  Tractament de la diversitat
   •  Estratègies inclusives amb la diversitat sexual.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Estudiants formats

33

Comparteix

Cursos següents