Violència masclista a la escola

Violencia Masclista A La Escola

Objectius generals

- Visualitzar la situació que pateixen les dones envers la violència masclista.
- Utilitzar la escola com a agent integrador del concepte d’igualtat.
- Propiciar una educació lliure de violències de gènere.
- Aprendre a reconèixer les situacions de violència masclista i actuar per corregir-les.

Objectius específics

- Capacitat per propiciar els canvis de model de conducta en el comportament sexual de dones i homes mitjançant l’escola.
- Capacitat per reconèixer situacions de violència masclista i eines per corregir-les.
- Capacitat per repensar la metodologia d’ensenyament i els continguts.

Contingut

9309

1. Teoria sexe-gènere.
 La construcció social del gènere.
2. Rols i estereotips de gènere
3. Marc conceptual.
-Aspectes imprescindibles.
4. Relacions de poder que es desprenen de les construccions socials dels gèneres.
5. Marc legal
6. Discriminació i assetjament sexual o per raó de sexe.
7. El romanticisme i les relacions de poder en la parella.
8. Pornografia, Internet i les relacions sexuals.
9. Medis que perpetuen les violències de gènere.

Avaluació

Avaluació contínua mitjançant activitats i avaluació final.