Plans d’igualtat

Plans Digualtat

Objectius generals

-Formar la representació legal de treballadores i treballadors per implantar plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a
les empreses.Sensibilitzar la representació legal dels treballadors i treballadores de incorporar als convenis col   • lectius mesures
reals en matèria d’igualtat d’oportunitats.

Contingut

5413

1.Definició de conceptes sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 3 hores
En què consisteix una Pla d’Igualtat? Que és: la igualtat, la igualtat formal, la igualtat real, la discriminació, la discriminació directa i la discriminació indirecta. Que és un Pla d’igualtat i per què cal un Pla d’igualtat? Com l’apliquem i com organitzem la feina?

2. Pla d’igualtat d’oportunitats: com dissenyar-lo i implantar-lo. 5 hores
Sensibilització i identificació del llenguatge sexista. Problemàtiques i conseqüències del llenguatge sexista.

3. Exemples de plans d’igualtat i altres propostes. 4 hores
Especificacions de un Pla d’Igualtat d’Oportunitats: com implantar-lo, el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació. Fases d’un pla d’igualtat: Compromís, Diagnòstic, Programació, Implantació i Avaluació. Exemples de Plans d’Igualtat.

4. Classificació professional i ascensos. 2 hores
Marc legal bàsic. Classificació professional. Garantia d’igualtat. Ascensos

5. Assetjament en l’àmbit de l’empresa. 2 hores
Marc legal. Conceptes: Assetjament sexual, per raó de sexe, moral psicològic, per altres motius. Dret a no ser assetjat/da

6. Plans d’igualtat i assetjament. 2 hores
Procediment d’actuació: Recomanacions per elaborar el protocol d’actuació. Paper dels representants dels treballadors/es. Drets de la víctimes d’assetjament. Protecció social

7. Negociació col·lectiva i plans d’igualtat. 3 hores
Marc legal: La igualtat a les empreses. Desenvolupament de la negociació col·lectiva. Deure de negociar plans d’igualtat. Transparència en la implantació del pla d’igualtat. Suport per a la implantació voluntària. Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social

8. Prevenció de riscos laborals i maternitat. 2 hores
Supòsits: Protecció de la maternitat. Risc durant la lactància natural. Prestació per risc durant l’embaràs. Prestació de risc durant la lactància natural

9. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 2 hores
Marc legal bàsic. Tipus de mesures: Permisos per motius familiars. Permís prenatal. Permís de maternitat. Adopció i acolliment. Part i adopció/acolliment. Permís de maternitat a temps parcial. Protecció en matèria de Seguretat social. Dades estadístiques. Permís de paternitat. Permís de lactància. Reducció de jornada per cura de fills/es o familiars. Excedències

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador
Prova final que consisteix en un test de 15 preguntes, serà autavaluable i, en conjunt, valdrà un màxim de 2 punts (0,13 punts per pregunta correcta equivalent a un 20% de la nota final).

Realització d'una pràctica sindical que valdrà un màxim de 2,5 punts (25% de la nota final). El formador farà un seguiment durant el curs d’aquesta pràctica i al final de curs, l’alumne haurà d’entregar un informe detallat de les tasques dutes a terme i el resultat final obtingut.

Valoració


Estudiants formats

810

Comparteix