Gestió de l’estrés per professionals sòcio-sanitaris

Gestio De Lestres Per Professionals Socio Sanitaris

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Gestionar l'estrès a l'entorn sociosanitari mitjançant estratègies que permetin identificar-lo i tractar-lo.

Objectius específics

 Identificar què és l'estrès i els efectes a nivell individual i social.
 Indicar les causes de l'estrès a l'entorn sociosanitari i el seu impacte en les persones, els recursos i els serveis.
 Aplicar estratègies de prevenció i tècniques de reducció de l'estrès a l'entorn sociosanitari.

Contingut

10895

Mòdul 1: L'estrès. 6h
   •  Explicació de l'estrès
 Definició segons les diferents teories
 Diferents tipus d'estrès
   •  Identificació de les vivències d'estrès a nivell individual
 Els factors individuals causals d'estrès
 Principals mecanismes d'avaluació i adaptació a l'estrès
 Símptomes i manifestacions físiques, cognitives i emocionals
 Signes d'alarma
   •  Descripció de l'estrès com a problema psicosocial
 Diferències individuals a la percepció de l'estressor
 Cronicitat de trastorns associats a l'estrès
 Conseqüències a nivell de la salut pública

Mòdul 2: Causes i efectes de l'estrès a l'entorn sociosanitari. 7h
   •  Identificació de les causes principals de l'estrès a l'entorn sociosanitari
 Naturalesa de la tasca pròpia i el rol del personal treballador
 Organització interna dels diferents recursos sociosanitaris
 Sobrecàrrega de treball
 Inestabilitat laboral
 Situacions d'emergència i treball sota pressió
 Influència del context específic de la pandèmia per Covid-19
 Altres variables del context extern
 L'ideal d'ajudar
   •  Descripció de les possibles conseqüències de l'estrès als serveis de l'àmbit sociosanitari
 Estrès laboral assistencial
 Desmillora del clima laboral
 Desmotivació
 Absentisme
 Rotació
 Possibles conflictes interpersonals
 Possible augment d'accidents
 Deficiències en la qualitat del servei

Mòdul 3: Estratègies de prevenció i tècniques de reducció de l'estrès a l'entorn sociosanitari. 7h
   •  Identificació d'estratègies de prevenció a l'entorn sociosanitari
 Intervencions preventives a nivell organitzacional
 Intervencions preventives a nivell grupal
 Intervencions preventives a nivell individual
   •  Enumeració de tècniques de reducció de l'estrès
 Tècniques generals
 Tècniques cognitives
 Tècniques fisiològiques
 Tècniques conductuals