Mobilització i trasllat de pacients

Objectius generals

 Ser capaç d'aplicar les tècniques de mobilització, trasllat i deambulació de l'usuari.
 Adquirir les destreses necessàries en el maneig d'ajudes tècniques necessàries per a la mobilització de malalts.

Contingut

26

1. Sosteniment i moviment del cos humà
2. Sistema nerviós
3. Principis de mecànica corporal
4. Mobilització, trasllat i deambulació
5. Ajudes tècniques

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

418

Comparteix