Operació de carretons Norma UNE 58451

Objectius generals

Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

Objectius específics

   •  Conèixer de forma general, les modalitat, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l'entorn de treball en els que operen.
   •  Utilitzar el carretó de manera adequada segons l'entorn.
   •  Fer les operacions sense posar en risc la seva persona ni les persones del seu entorn, ni la carrega que desplaça ni l'entorn.

Contingut

8265

  Mòdul 1. Definició
   •  Moviments
   •  Classificació
   •  Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols.
   •  Normes d'ús: abans de arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció.
   •  Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons equilibrades, distribució de la càrrega.
   •  Característiques de les rodes per carretons.
   •  Tipus de rodes per carretons.

  Mòdul 2. Carretons de manutenció automotors
   •  Consells per a la seva utilització: Generalitats, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas d'incendi, prescripcions, codi de circulació
   •  Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals d'utilització, regles per al conductor, consignes d'entrenament

Avaluació

L'avaluació ha de respondre als continguts de caràcter normatiu de l'annex A de la norma UNE 58451
• Prova teòrica: Qüestionari tipus test
• Prova pràctica: Conduir i manipular càrregues de forma segura amb carretons elevadors de màstil retràctil i amb càrrega en voladís, aplicant les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals corresponents.