Primers auxilis bàsics

Seguretat I Salut Laboral

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar el procediment a seguir i les actuacions necessàries per auxiliar persones afectades per una situació d'emergència, tenint en compte la tipologia, el context on es produeix i les necessitats que cal atendre.

Objectius específics

 Identificar les cures bàsiques de primers auxilis davant de qualsevol emergència.
 Aplicar tècniques per auxiliar el pacient en situacions urgents i extremes, així com entendre'n les necessitats.
 Identificar les actuacions necessàries per efectuar reanimacions cardio-pulmonars.

Contingut

10986

Mòdul 1: Cures bàsiques. 10h
   •  Definició de primers auxilis
 Concepte de socorrisme i primers auxilis
 Principis d'actuació i terminologia clínica
 Valoració primària i secundària de l'estat de l'accidentat
 Contingut bàsic de la farmaciola d'urgències
 Legislació en primers auxilis
 Identificació de les lesions
 Fases de la intervenció sanitària en emergència
 Exploració de la víctima
   •  Resum de com actuar davant dels traumatismes
 Aparell locomotor
 Traumatisme i politraumatisme
 Crani-encefàlic
 A la columna vertebral
Mòdul 2: Actuació davant de situacions extremes. 10h
   •  Demostració de l'actuació davant d'hemorràgies
 Hemorràgia interna i externa
 Xoc
   •  Anàlisi de l'actuació davant de cremades
 Pell i cremades
   •  Gestionar l'actuació davant d'intoxicacions
 Conceptes generals en intoxicació
 Per ingestió, inoculació i inhalació
 Intoxicacions de substàncies concretes
   •  Aplicació de l'actuació davant de ofegament
 Accidents per immersió i actuacions immediates
   •  Distinció davant pèrdues de consciència
 Lipotímia, síncope i cop de calor
   •  Identificació de les actuacions especials de primers auxilis
 Ansietat, epilèpsia i amputació
 Mossegades i picades
   •  Realització d'embenats
 Embenats, embenats improvisats i vendes
Mòdul 3: Suport vital bàsic. 10h
   •  Descripció de la reanimació cardiopulmonar en adults i nens
 Parada cardiorespiratòria
 RCP bàsica i avançada
   •  Demostració de la maniobra de Heimlich
 Situacions per a la seva aplicació
 Procediments i consideracions
   •  Identificació del suport vital bàsic
 Seqüència a la RCP bàsica
 Valoració del nivell de consciència i de la ventilació
 Maniobres de ressuscitació cardiopulmonar