Anglès B.1.A

Angles A2b

Requisits del curs

Nivell Pre-Intermediate
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts

324

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1 Tipus de substantius: Comptables i incomptables. Concrets i abstractes
1.2. Els determinants
1.2.1. Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article
1.2.2. Quantitatius (partitius, quantitatius, indefinits...) i formes comparatives
1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms relatius
1.3.2. Els pronoms possessius
1.3.3. Els pronoms quantitatius i formes comparatives
1.4. L’adjectiu
1.4.1. Adjectius substantivats
1.4.2. So i such
1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb. Verbs transitius i intransitius.
1.5.2. Modalitat: Verbs modals. Algunes construccions alternatives als modals
1.5.3. Veu passiva: Formes complexes
1.5.4. Temps i aspecte: El present simple, present progressive i present perfect. El simple past, past progressive i past perfect (simple i progressive)
1.6. Les preposicions i les locucions preposicionals: Lloc. Temps
1.7. L’oració simple
1.7.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració
1.3.2. Tag questions / Short answers /Reply questions
1.8. L’oració composta
1.8.1. La subordinació: Oracions de relatiu amb preposició. Oracions de relatiu reduïdes. Oracions subordinades adverbials: Temporals. Concessives. Causals
1.8.2. Oracions condicionals. Els quatre tipus bàsics (zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional) i mixed conditional sentences)

2. Continguts ortogràfics
2.1. Ortografia de les formes contractes: Verbs auxiliars i modals, les formes negatives

3. Continguts lèxics i semàntics
3.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les seves àrees temàtiques del nivell.
3.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...) adequats al nivell
3.3. Formació de paraules. Paraules derivades: Prefixos. Sufixos

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6,25Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Valoració


Estudiants formats

1263

Compartir