Anglès B.1.D

Angles B1d

Requisits del curs

Nivell Pre-Intermediate
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

Comprensió oral
- Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de textos orals (intervencions, debats, conferències, instruccions, narracions) sobre temes generals, d'actualitat o de la seva especialitat, transmesos de viva veu, en un registre estàndard, de manera clara, a velocitat mitjana i amb possibilitat d'aclariments.
- Comprendre i identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants de textos orals emesos per mitjans tècnics, sobre assumptes de caràcter general, d'actualitat o relacionats amb la seva especialitat, en registre estàndard, de manera clara, a velocitat mitjana i amb possibilitat d'algun aclariment o repetició.
Expressió oral
- Expressar-se amb adequació, eficàcia i amb raonable fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gamma de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i esdeveniments, transmetent informació, presentant un tema conegut i justificant les opinions pròpies.
- Plantejar el discurs de forma coherent i clara, organitzat i cohesionat amb flexibilitat, encara que de manera senzilla, podent ser evidents l'accent estranger i les pauses per planejar el discurs o corregir errors.
Comprensió escrita
- Identificar el tema, els punts principals, el fil argumental, els detalls rellevants i les conclusions de textos clars i ben organitzats sobre temes generals actuals o relacionats amb la seva especialitat, així com instruccions fàcils, reconeixent el tipus de text i el registre estàndard, formal o informal.
- Localitzar informació específica en textos més extensos, procedents de diferents fonts, per tal de fer una tasca concreta.
Expressió escrita
 Escriure textos senzills sobre temes quotidians o d'interès personal, adequats a la situació de comunicació, raonablement correctes i amb un repertori d'elements lingüístics suficients per donar i transmetre informació, expressar opinions, sentiments i impressions personals, narrar, descriure, justificar , parafrasejar i sintetitzar informació de forma coherent i amb una organització i cohesió senzilles però eficaces.
Interacció oral i escrita
 Participar i reaccionar de forma adequada, amb certa seguretat i fluïdesa en una àmplia gamma de situacions, fins i tot poc habituals i sobre assumptes d'actualitat, que requereixin intercanvi d'opinions i d'informació detallada, comprenent gairebé tot allò que es diu al seu voltant, sempre que es pronunciï amb claredat, no es faci servir un llenguatge molt idiomàtic i hi hagi possibilitat d'algun aclariment i cooperació per part dels interlocutors.
 Comprendre i escriure notes, missatges o cartes per transmetre informació i idees suficientment precises sobre temes concrets o esdeveniments, reals o imaginaris, adequant-se a la situació de comunicació, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit i cuidant la coherència i cohesió dels textos.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents de la pròpia i la llengua objecte d'aprenentatge.
- Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i entesa internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.
Competència lingüística
 Manejar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb raonable precisió i fluïdesa encara que amb algun dubte o circumloqui, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.
Competència estratègica
 Adquirir i desenvolupar estratègies d'aprenentatge diverses, utilitzant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d'utilitzar la llengua estrangera de manera autònoma i per continuar progressant en el seu aprenentatge.
 Refermar estratègies d'autoavaluació en l'adquisició de la competència comunicativa a la llengua estrangera

Contingut

4259

1 Reading and Writing Writing (expressió escrita, comprensió escrita i ús de la llengua)

Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.

Redacció de correus electrònics, cartes formals i informals, articles i informes.


2 Listening (comprensió oral)

Escolta de converses, programes de radio amb l’objectiu de realitzar exercicis d’opció múltiple, d’omplir espais, i verdader o fals.


3 Speaking (expressió oral)

Intercanvi de preguntes curtes entre alumnes i professor, tasques de col   • laboració entre dos alumnes; parlar durant 1 minut seguit i mantenir discussions.

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 7Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Valoració


Estudiants formats

300

Comparteix