Anglès C.2.A

Requisits del curs

Nivell Advanced
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell C1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’ Anglès C2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CPE (Certificate Proficiency in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:

 Llegir i escriure textos de qualsevol tipus i sobre qualsevol tema.
 Expressar opinions i emocions amb matisos i amb participació activa en qualsevol entorn acadèmic o professional.
 Relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors
 Utilitzar i combinar amb fluïdesa construccions gramaticals complexes com temps verbals, oracions condicionals desitjos, i preferències en diversos contextos

Objectius específics

 Comprendre qualsevol tipus de registre tant en converses presencials com en discursos retransmesos.
 Produir missatges clars, fluids i ben estructurats.
 Posseir un bon domini del llenguatge sostingut, i ser conscient dels nivells connotatius del significat.
 Participar amb confiança en debats i discussions de contingut complex.
 Comprendre i interpretar gran varietat de formes de llengua escrita, amb molt girs col·loquials, apreciant distincions d'estil i significat.
 Escriure textos complexos amb claredat i fluïdesa, amb un estil apropiat i eficaç, així com amb una estructura lògica.
 Utilitzar amb major domini una gamma més àmplia de vocabulari complex sobretot a nivell d'expressions idiomàtiques, metàfores, phrasal verbs i descripcions més elaborades.
 Transmetre amb precisió matisos subtils de significat utilitzant un àmplia sèrie de procediments de modificació.
 Escriure cartes formals, propostes i crítiques d'entre 300-350 paraules

Contingut

8223

1. ATTITUDES AND BELIEFS
Video lesson: Daily dilemmas. Definite, indefinite and zero article. Reading: Morals in society. Nouns and noun suffixes. Collocations: say, speak, talk and tell. Vocabulary: lifestyles. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: emotions. Writing an essay

2. SCIENCE AND PROGRESS
Listening: Building development. Pronouns and determiners. Reading: New IT's. Position of adjectives and adverbs. Collocations: intensifying and softening adverbs. Vocabulary: development and Technology. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: similes. Writing an article

3. PUBLICITY
Listening: English as a foreign national Language. Verbs and objects. Reading: Innovation in advertising. Advanced verb tenses. Collocations: make. Vocabulary: media and marketing. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: Headlines. Writing a review

4. OCCUPATIONS
Video lesson: Happiness at work. Use of modal verbs. Reading: The annoying routine. Conditional and subjunctive tenses. Collocations: work. Vocabulary: Career and work. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: jokes. Writing a report.

5. ECONOMY AND MARKETS
Listening: Shopaholics. Contrast and concession connectors. Reading: Family resources. Relative clauses. Collocations: finances. Vocabulary: business and finance. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: binomial pairs. Writing an article

6. ETHICS AND REGULATIONS
Video lesson: Sources of law. Reported speech. Reading: Best advisor in town. Passive Voice. Collocations: authority. Vocabulary: crime and punishment. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: proverbs. Writing a letter

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Valoració


Estudiants formats

33

Comparteix