Anglès B.2.D

Angles A2b

Requisits del curs

Nivell Intermediate  Upper Intermediate.
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’ Anglès B2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva

Comprensió oral
 Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels parlants, en una àmplia gamma de textos orals extensos ben organitzats i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard , que tractin de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del propi camp despecialització, articulats a velocitat normal, de viva veu o per mitjans tècnics, encara que les condicions acústiques no siguin bones.

Expressió oral
 Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l'interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu, sobre una àmplia varietat de temes tant concrets com abstractes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Comprensió escrita
 Llegir amb un alt grau d'independència captant el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com a explícites dels autors, en una àmplia gamma de textos escrits extensos, ben organitzats, conceptual i lingüísticament complexos que tractin de temes tant concrets com abstractes, adaptant l'estil i la velocitat de lectura als diferents textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents.

Expressió escrita
 Escriure textos clars i detallats, lingüísticament complexos on es dóna, transmet i intercanvia informació i idees sobre una àmplia varietat de temes relacionats, o no, amb els propis interessos i especialitat, o es defensa un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

Interacció oral i escrita
 Prendre part activa en converses i discussions, formals i informals, encara que les condicions acústiques no siguin bones, comprenent les intencions i actituds tant implícites com explícites dels interlocutors, sempre que no es faci servir un llenguatge molt idiomàtic, desenvolupant-se amb un grau de correcció, fluïdesa i naturalitat que permeti que la comunicació es faci sense esforç per part del parlant i els seus interlocutors, encara que aquell encara cometi errors esporàdics.
 Escriure cartes, missatges o notes, en qualsevol suport, on s'expressen notícies i punts de vista amb eficàcia, es transmet certa emoció, es ressalta la importància personal de fets i experiències, i es comenten les notícies i els punts de vista de l'interlocutor o d'altres persones, adequant el registre i l'estil al destinatari, la intenció i el propòsit comunicatiu.

Competència sociocultural i sociolingüística
 Ampliar i diversificar el coneixement dels aspectes socials i culturals de les comunitats on es parla la llengua estrangera i adquirir una actuació natural i segura, ajustant-ne el comportament, les reaccions, l'actitud, el missatge i la formulació als canvis de situació, estil i èmfasi.
 Identificar els aspectes més destacats d'una varietat de registres formals i informals freqüents, orals i escrits, i utilitzar adequadament expressions, pronunciació i entonació dels registres més habituals.
 Percebre les característiques diferenciadores del patró de llengua amb què s'està en contacte en relació amb altres patrons estesos o propers.

Competència lingüística
 Manejar un repertori de recursos lingüístics ampli i variat, fins i tot de sintaxi complexa i de gramàtica textual, per abordar, amb naturalitat, precisió, claredat i cohesió, textos sobre una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 Adaptar-se amb flexibilitat als canvis de tema, registre i èmfasi, encara que encara es puguin produir vacil·lacions i circumloquis.
 Utilitzar adequadament una varietat de connectors i marcadors discursius per assenyalar amb claredat les relacions que hi ha entre les idees i cohesionar el discurs de manera flexible i eficaç.

Continguts

4260

1. Reading & Use of english (comprensió escrita i ús de la llengua)

Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.

2. Writing (expressió escrita)

Redacció de correus electrònics, cartes formals i informals, articles, informes, assajos i crítiques.

3. Listening (comprensió oral)

Escolta de converses, programes de radio, converses per completar exercicis d’opció múltiple, d’omplir espais, completar frases.

4. Speaking (expressió oral)

Intercanvi de preguntes curtes entre alumnes i professor, tasques de col   • laboració entre dos alumnes; parlar durant 1 minut seguit i mantenir discussions.

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6

Valoració


Estudiants formats

531

Compartir