Anglès A1.B

Requisits del curs

Comprometre’s a:
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Objectius generals

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
   •  Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
   •  Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col   • laboració d'una persona interlocutora.
   •  Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
   •  Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
   •  Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
   •  Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
   •  Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
   •  Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

Objectius específics

Finalitzat l’itinerari formatiu els alumnes seran capaços de:

1. Expressió i interacció oral

Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col   • laboració d'una persona interlocutora.
Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.

2. Expressió i interacció escrita

Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.

3. Comprensió oral

Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.

4. Comprensió lectora

Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

Contingut

1902

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Morfologia del substantiu (gènere i nombre). Formes diferents per a masculí i femení
1.2. Els determinants (morfologia i posició)
1.2.1. Articles: Numerals ordinals
1.3. Els pronoms (morfologia i posició)
1.3.1. Els pronoms personals
1.3.2. Els pronoms possessius
1.3.3. Els pronoms quantitatius (o formes comparatives
1.3.4. Els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits)
1.3.5. El genitiu saxó
1.4. El verb: Verbs copulatius: be i altres
1.4.1. Formes no personals del verb (infinitiu, gerundi i participi). Usos bàsics de la forma –ing. Be + -ing per a les formes progressives. Darrera de preposició.
1.4.2. Modalitat: Verbs modals més habituals (Formes interrogatives i negatives, contraccions). Perífrasis verbals més habituals
1.5. Les preposicions
1.5.1. Formes simples i locucions preposicionals d’ús freqüent
1.6. Els adverbis
1.6.1. Formes simples i locucions adverbials d’ús freqüent: Tipus d’adverbis, segons el significat: Adverbis de freqüència. Adverbis de manera
1.6.2. Morfologia d’adverbis d’ús més freqüent: Formació amb –ly Altres
1.6.3. Locucions adverbials
1.6.4. Posició dels adverbis (de freqüència, de manera, de temps, de lloc... ) en l’oració

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Introducció al sistema consonàntic anglès: Grafemes muts. Linking –r. Pronunciació del morfema –s del plural i 3ª persona singular present

3. Continguts ortogràfics
3.1. Ortografia de les formes verbals
3.2. Ús principals dels signes de puntuació (punt, coma, punt i coma, dos punts, guió, signes d’interrogació, signe d’exclamació, parèntesi, punts suspensius...).
3.3. Ortografia de les abreviatures d’ús molt freqüent
3.4. Ortografia de les contraccions bàsiques

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Formació de paraules. Paraules derivades amb prefixos i sufixos d’ús freqüent: Paraules compostes. Adjectius
4.2. Mots transparents o pròxims: flexible. Falsos amics

Avaluació

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell KET:

Bloc Reading (comprensió escrita)
Tipus de prova: consta de 5 exercicis de lectura i comprensió de textos. L’alumne haurà de contestar 35 preguntes repartides entre els 5 exercicis
Durada: 40 minuts
Característiques: lectura i comprensió de textos curts tipus notícies, missatges, enunciats, etc. i algun text llarg, amb l’objectiu de resoldre exercicis de relacionar conceptes, de veritat/fals i de seleccionar la resposta correcta entre diferents opcions
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: consta de 4 parts amb exercicis d’expressió escrita i d’ús de la llengua. L’alumne haurà de contestar 21 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 30 minuts
Característiques: exercicis d’emplenar espais buits i redacció d’1 missatge curt (nota, email o postal) de 25 – 35 paraules aproximadament, a partir d’unes instruccions que donarà el formador
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: consta de 5 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 25 preguntes repartides entre les 5 parts
Durada: 30 minuts
Característiques: Exercicis d’escollir la resposta correcta, de relacionar conceptes i d’omplir espais en blanc
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: consta de 2 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles
Durada: 8-10 minuts
Característiques: respondre preguntes de tipus personal, intercanviar preguntes a partir de diversos enunciats entre els dos candidats
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 7.

Aquestes proves es realitzaran a l’aula teòrica en dos sessions un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Valoració


Estudiants formats

447

Comparteix