Anglès C.1.C

Angles A2b

Requisits del curs

Nivell Advanced
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell B2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’ Anglès C1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C1 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CAE (Certificate Advanced in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Certificate in Advanced English (CAE).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
   •  Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos orals ben estructurats, clars i detallats de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic), sobre diversitat de temes, amb diferents funcions, fins i tot amb usos emocionals, al   • lusius i humorístics, en interacció i dirigits a un únic interlocutor, un col   • lectiu reduït o una audiència amplia.
   •  Expressar-se espontàniament, amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, en diversitat de situacions, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, prendre i mantenir la paraula i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, utilitzant un repertori ampli de lèxic i d’estructures, i suplint fàcilment les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
   •  Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat.
   •  Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció de l’interlocutor o interlocutors.
   •  Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos escrits d’una certa extensió, clars, detallats, ben estructurats i cohesionats, amb objectius i funcions diverses, i de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic).
   •  Expressar-se amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, suplint les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
   •  Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat sobre temes de diferents àmbits, amb un alt grau de correcció gramatical i l’ús d’un repertori lèxic ampli i ric.
   •  Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció del lector o lectors.
   •  Comprendre, amb cert detall i sense gaire esforç -fins i tot en condicions acústiques poc favorables, textos orals conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes concrets i abstractes, encara que no siguin de la seva especialitat, articulats a velocitat normal o ràpida, si l’accent li és familiar o té temps per acostumar-s’hi. Reconèixer els implícits i els usos al   • lusius i connotatius, quan es disposa de context suficient, i identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col   • loquials.
   •  Identificar els canvis de registre i reconèixer diferents varietats no estàndard de la llengua i llenguatges específics d’un grup social, generacional o professional.
   •  Comprendre amb detall textos escrits llargs, conceptualment i lingüísticament rics i complexos, sobre temes concrets i abstractes, tant si es relacionen amb el seu camp d’especialitat professional, com si no; copsar els implícits, els usos al   • lusius i connotatius, i els matisos subtils, així com identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col   • loquials, sempre que es puguin tornar a llegir les seccions que puguin resultar difícils.
   •  Reconèixer diferències d’estil en textos de caràcter literari, periodístics, tècnics, de divulgació, publicitaris, i administratius adreçats al públic en general, així com en textos de diferent tipologia publicats en diferents suports.

Continguts

2942

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu: Col·lectius
1.2. Els determinants: casos especials. Els partitius
1.3. El verb
1.3.1. El subjuntiu usat després de mots que suggereixen necessitat o preferència
1.3.2. Verbs intransitius i transitius amb un i més d’un complement.
1.3.3. Variants geogràfiques/arcaiques en determinats temps i formes verbals:
1.4. El sintagma nominal: Usos no possessius del genitiu saxó
1.5. L’oració. Oracions d’infinitiu i gerundis
1.6. Qüestions de modalitat: Ampliació i consolidació a les alternatives als modals

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Fonemes vocàlics i consonàntics: Elisió. Aspiració posterior d’oclusives sordes en posició tònica. Pronunciació alveolar. Principals trets diferencials entre varietats geogràfiques
2.2. Relació fonema-grafemes: Pronunciació de llocs geogràfics, marques comercials, noms i cognoms freqüents. Cultismes i neologismes. Alguns grafemes especialment difícils

3. Continguts ortogràfics
3.3. Convencions estilístiques en paràgrafs, dates, titulars, títols, diàlegs…
3.4. Convencions de la separació de paraules entre línees.

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1 Ampliació de repertoris lèxics d’acord amb els objectius especificats per a aquest nivell en un ample ventall de registres (formal, informal, col·loquial...) i de varietats geogràfiques, històriques i socials de la llengua. Cultismes, neologismes i vulgarismes
4.2. Formació de paraules. Mecanismes de composició. Verbs compostos
4.3. Interjeccions i onomatopeies
4.4. Préstecs i mots d’origen estranger
4.5. Usos idiomàtiques i expressius del lèxic: expressions idiomàtiques, frases fetes, refranys. Expressions idiomàtiques. Binomials
4.6. Blends: tanorexic, satnav.

Avaluació

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de CAE:

Reading and Use of English (comprensió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: 8 parts amb 56 preguntes. De la part 1 a la 4, són exercicis gramaticals i de vocabulari. De la part 5 a la 8, són exercicis de comprensió.
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple. També realitzarà exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: 2 parts
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: dues redaccions d’entre 220-260 paraules cadascuna, una d’una temàtica obligatòria i l’altra a escollir entre tres opcions. Els escrits seran: articles, correu electrònic / carta; assaig; informe de revisió.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 30 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 40 minuts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple i completar frases.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles
Durada: 15 minuts
Característiques: intercanvis curts amb el professor i amb l'altre alumne; parlar durant 1 minut (exercici individual), discussió entre els dos candidats, tasca col•laborativa entre els dos alumnes
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 5,75.
Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Valoració


Estudiants formats

331

Compartir