Francès A.1.B.

Perfil de l’estudiant

Els participants hauran de complir els següents requisits:
   •  Edat: 16 anys complerts.
   •  Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d'educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
   •  Nivell de coneixement de la llengua francesa: sense coneixements previs, principiant absolut.

Objectius generals

Adquirir i desenvolupar una competència comunicativa en francès amb un nivell comú de referència A1, usuari bàsic, nivell accés, introducció o descobriment (MCERL).

Objectius específics

   •  Adquirir i desenvolupar una competència pragmàtica d'ús de la llengua corresponent a un nivell A1 MCERL (funcional, discursiva i organitzativa).

Contingut

11019

 Mòdul 1: Competències lingüístiques

Continguts lèxic-semàntics
Continguts gramaticals
   •  Oració
   •  Noms i adjectius
   •  Determinants
   •  Pronoms
   •  Verbs
   •  Adverbis i locucions
   •  Connectors/preposicions
Continguts ortogràfics
Continguts fonètics i fonològics

 Mòdul 2: Competències sociolingüístiques i socioculturals
Continguts sociolingüístiques i socioculturals

 Mòdul 3: Competències pragmàtiques
Continguts funcionals
Continguts discursius

Avaluació

Simula l’examen oficial. Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
• Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
• Redaccions
• Exercici oral
• Exercicis de comprensió oral

Valoració


Estudiants formats

72

Comparteix