Francès B1.A

Objectius generals

 Utilitzar el idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com a escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

Expressió escrita

 Escriure textos senzills sobre temes quotidians o d'interès personal, adequats a la situació de comunicació, raonablement correctes i amb un repertori d'elements lingüístics suficients per donar i transmetre informació, expressar opinions, sentiments i impressions personals, narrar, descriure, justificar, parafrasejar i sintetitzar informació de forma coherent i amb una organització i cohesió senzilles però eficaces.
Interacció oral i escrita.
 Participar i reaccionar de forma adequada, amb certa seguretat i fluïdesa en una àmplia gamma de situacions, fins i tot poc habituals i sobre assumptes d'actualitat, que requereixin intercanvi d'opinions i d'informació detallada, comprenent gairebé tot el que es diu a la seva al voltant, sempre que es pronunciï amb claredat, no s'usi un llenguatge molt idiomàtic i existeixi possibilitat d'algun aclariment i cooperació per part dels interlocutors.
 Comprendre i escriure notes, missatges o cartes per transmetre informació i idees
suficientment precises sobre temes concrets o esdeveniments, reals o imaginaris, adequant-se a la situació de comunicació, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit i cuidant la coherència i cohesió dels textos.
 Competència sociocultural i sociolingüística.
 Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la
llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua objecte d'aprenentatge.
 Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

Competència lingüística

 Utilitzar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb
raonable precisió i fluïdesa encara que amb algun dubte o circumloqui, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.

Competència estratègica

 Adquirir i desenvolupar estratègies d'aprenentatge diverses, emprant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat d'utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per seguir progressant en el seu aprenentatge.
 Afermar estratègies d'autoavaluació en l'adquisició de la competència comunicativa en la llengua estrangera, amb

Contingut

10225

1. Grammaire de phrases et grammaire de textes : Les phrases nominales (transformation du verbe et de l'adjectif en substantif)
Vocabulaire : L'enseignement  la formation  les aptitudes et les
compétences
Compréhension de textes : Dossier formation (ouvrage didactique)
Une école de cinéma (article de presse)
La naissance d'une vocation (autobiographie d'Hélène Grimaud)
Compréhension des documents oraux

2. Grammaire de phrases et grammaire de textes : La synthèse d'informations
Présentations d'idées convergentes et divergentes
Vocabulaire : L'information  La recherche  L'histoire
Compréhension de textes : La fiabilité de Wikipédia (extrait d'ouvrage)
Une escroquerie (extrait d'ouvrage)
Gisors et le trésor des Templiers (extrait d'ouvrage et de guide
touristique)
Compréhension des documents oraux

3. Grammaire de phrases et grammaire de textes : Les types de développement (développement thématique, débat, analyse,
commentaire)
L'introduction et la conclusion
Vocabulaire : L'apprentissage  Les capacités intellectuelles
Compréhension de textes : Nouvelles façons d'apprendre : Internet,
coaching, stimulation cérébrale (articles de presse)
Dossier pour un débat sur la part du don et de l'apprentissage)


4. Grammaire de phrases et grammaire de textes : Le commentaire d'informations : passer des faits aux idées et des idées aux faits
Vocabulaire : Le jugement moral  La vérité, l'erreur et les mensonges
Compréhension de textes : Nouvelles brèves de presse
Action écologique (site Internet)
Un enfant dans l'arène (article de magazines)
La fuite des cerveaux (article de presse)
Compréhension des documents oraux

5. Grammaire de phrases et grammaire de textes : L'explication L'expression de la cause et de l'origine
Vocabulaire : La personnalité
Le surnaturel
Compréhension de textes : Lettres amicales
Explications d'un comportement (extrait d'ouvrage)
Le retour du surnaturel (extrait de magazine)

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.
La nota mínima que cal obtenir segons el nivell és la que s'aplica de forma general

Valoració


Estudiants formats

34

Comparteix